Kom med innspill innen 27. juli!

Innspill til planprogram for kommunedelplan for kultur 2023 - 2035 skal sendes til post@flekkefjord.kommune.no. Frist for innsending av innspill settes til 27.07.2022. 

Hvem kan uttale seg - og om hva?

Alle interesserte kan uttale seg – både privatpersoner, interesseorganisasjoner, næringsliv og formelle høringsinstanser. Du kan uttale deg om det foreslåtte planprogrammet, se vedlagt dokument.  

Hva er et planprogram?

Før kommunen starter selve arbeidet med en ny kulturplan for Flekkefjord, skal et forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 

I planprogrammet redegjøres det kort for bakgrunnen for planarbeidet, planens formål og innhold.

Videre beskrives arbeidets organisering, opplegg for medvirkning og framdrift for planarbeidet.

Hensikten med planprogrammet er å gi et rammeverk for planarbeidet. Kommuneplanlegging er hjemlet bl.a. i plan- og bygningslovens kapittel 3.