Stengt vei - Uenes

Store mengder anleggstrafikk langs Tunveien fra Austadvika til Uenes gjør det vanskelig å opprettholde en sikker vei til skolene for både gående og kjørende. Derfor forusettes at denne vegstrekningen stenges i perioden. Dette gjelder også for all øvrig trafikk til og fra Uenes som kommer fra Austavika.

Dagen parkeringsplass i byggetomta blir utilgjengelig og ny midlertidig parkeringsplass etableres. I oppstartsfasen vil kommunens parkeringsbetjenter bruke mye tid i området for å overvåke/rettlede trafikantene.

 

LEVERING OG HENTING AV ELEVER MED BUSS 

Tunveien stenges for all trafikk fra og med uke 5 (Austadvika- snuplass). Dette gjøres i første omgang mens grunnarbeidene pågår og en eventuell forlengelse vurderes forløpende av prosjektet. Det er en overordnet målsetting å sikre like trafikksikker levering og henting av elever som i dag.

  • Avstigning for alle elever som kommer med buss blir ved sykehuset.
  • Påstigning etter skolen for elever skjer på rutebilstasjonen.

PARKERING FOR ANSATTE OG ELEVER VED FLEKKEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

Ansatte og elever ved Flekkefjord VGS vil måtte parkere på parkeringsplassen ved Uenes stadion på toppen av Idrettsveien. Her er det ca. 70 plasser som vil reserveres ansatte og elever, kommunen sørger for skilting. 

Parkeringsplassen ved Flekkefjord VGS og p-plassen «byggegrop» (se kart under) stenges.

Parkering skole

ADKOMST FOR VARELEVERANSER ELLER SPESIAL TRASPORT

  • Uenesveien fra Trolldalen – Ringveien – Tunveien skiltes med parkering forbudt på begge sider av veien.
  • All vareleveranse og spesial transporter skjer på denne strekningen.
  • Vareleverandørene kontaktes og oppfordres til bruk av bussterminalen ved mindre leveranser.
  • Uenesveien (fra hus nr 66 til hus nr 112) reguleres som enveiskjørt og skiltes p-forbudt på venstre side.
  • Spesial transporter vil sikres adkomst som normalt.

ENDRET KJØREMØNSTER PÅ UENES

  • Utsiktsveien enveisregulertes og det males gangvei på venstre side 
  • Elever sikres fortau og gangareal fra skolene til sentrum
  • P- plasser etableres langs Tunveien, fra Utsiktveien til riggområdet, hvor det lages en snuplass

OVERSIKT OVER PARKERINGSMULIGHETER I ANNLEGGSPERIODEN

v/Uenes stadion

70 plasser
for elever og lærere

Uenesveien

10 plasser

Tunveien

7 plasser

Basketbane ved ungdomsskolen

15 plasser kommer i løpet av feb/mars