Kart over arbeidet

Bilde av arbeidsområdet i Årenesskogen på Drangeid

Legges nye ledninger

I forbindelse med opprustningen av vann- og avløpsnettet i Flekkefjord kommune skal det legges nye ledninger i Årenesskogen.  Anleggsarbeidet er i gang og utføres av entreprenøren Kvina Maskin AS.  Vi tar sikte på at arbeidet er ferdig til fellesferien.

Beboerne varslet

Vi har hatt informasjonsmøte med beboerne i området hvor vi har diskutert blant annet det praktiske, som vanntilførsel og trafikktilgang. 

Noen av beboerne får provisorisk vanntilførsel mens arbeidet pågår.

Veien vil være stengt i perioder, og beboerne kan da parkere i Svinevika ved badeplassen.

Hvorfor utfører vi dette arbeidet?

Vi legger nye ledninger fordi det kommunale ledningsnettet er gammelt og trenger oppgradering.

Overvann og spillvann ledes i dag i samme avløpsledning, vi vil skille disse i to separate ledninger slik at belastning på kommunens pumpestasjoner og renseanlegg reduseres. 

Det legges ny vannledning fra Eidsodden for å bedre forsyningssikkerheten til området. I tillegg vil det bli satt opp nye gatelys. Lekeplassen vil også bli oppgradert etter at anleggsarbeidene er ferdige.