Kort fortalt

Vedlagt anmodning redegjør for de endringene som ønskes gjennomført på en tilfredsstillende måte, etter kommunens vurdering.

Administrasjonen vurderer å gi positiv tilslutning til de endringer som ønskes. Dersom det ikke kommer vesentlige innspill i høringsrunden, vil administrasjonen behandle saken etter reglene om forenklet prosess jf. plan- og bygningsloven § 12-14 annet ledd.

Kom med innspill

Eventuelle merknader til planendringen sendes Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirke.gt 50, innen 18.03.2024.