Disse sakene skal behandles: 

 • 20/24 - Godkjenning av møteprotokoll fra møte 21.03.24

 • 21/24 - Ferjedrift i Flekkefjord - anløp til Risholmen
  Det eksisterende kai- og bryggeanlegget på Risholmen er ikke tilstrekkelig for de nye ferjene, noe som krever oppgraderinger estimert til mellom 5 og 10 millioner kroner. Flekkefjord kommune har en vedlikeholdsplikt for bryggen, men ansvaret for oppgradering ligger hos Agder fylkeskommune, som også er ansvarlig for ferjedriften. Formannskapet foreslår at kommunen skal sende sin forventing om å prioritere nødvendige oppgraderinger til fylkeskommunen. 

 • 22/24 - Forslag til samarbeids- og utviklingsavtale mellom Flekkefjord kommune og Agder fylkeskommune
  Samarbeidsavtalen tar for seg flere strategisk viktige utviklingsområder som utdanning og levekår, blå vekst, mobilitet, klima og miljø, fornybar energi og helse og demografi. Formannskapet foreslår å godkjenne avtalen med et tilleggspunkt. 

 • 23/24 - Flekkefjord havn Abelnes AS - generalforsamling 2024-2027 – oppnevning av kommunens representant

 • 24/24 - Detaljregulering for fortau i Skottelia - PlanId:4207202210. Sluttbehandling.
  Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau på østsiden av vegen til Grønnes, på strekningen sør for gnr. 203, bnr. 1294 (Skottelia 9) og frem til Grønnes barnehage. Fortauet vil ha en lengde på ca. 240 meter, og med bredde 2,5 meter.

 • 25/24 - Behandling av klage angående Detaljregulering for Strandgaten 30-40, gnr. 203 bnr. 1330 m.fl. - PlanID 201613
  To parter som har eierandeler i eksisterende bygninger innenfor planområdet, har påklaget bystyrets vedtak av planen. Klagene knyttes til økt byggehøyde, etablering av takopplett og balkonger.

 • 26/24 - Unntatt offentligheten 

Her kan du lese innkallingen. 

Her kan du se møtet direkte eller i opptak