Saker til behandling:

 • Godkjenning av møteprotokoll fra møte:
  Standard prosedyre. Forslaget er å godkjenne møteprotokollen fra sist møte. 
   
 • Årsregnskap 2023 - Flekkefjord kommune:
  Kommunen hadde et overskudd på 19,6 millioner kroner i 2023, i saken ligger det forslag til hvordan noe av overskuddet skal brukes. Blant annet lærebøker i skolen, biler til omsorgstjenesten, asfaltering og sommerjobber til ungdom. 
   
 • Planstrategi for Flekkefjord kommune 2024-2027:
  Planstrategien gir en oversikt over nye planer, og planer som bør rulleres i denne valgperioden. 
  Etter 1. behandling i bystyret kan innbyggere komme med sine innspill. 
   
 • Evaluering av Flekkefjord kommunes næringsfond 2024:
  Det har vært et ønske fra politikere om at retningslinjene og tildelingspraksis fra kommunens næringsfond blir evaluert. Em av endringene som foreslås er å prioritere søkere som kan sannsynliggjøre at de vil skape nye arbeidsplasser. 
   
 • Fastsetting og kunngjøring av nye forskrifter for grunnskolen: 
  Endring i hvordan kommunen skal legge opp skoleruta og reglementer i skolen. Dette må nå gjøres som forskrifter. 
   
 • Plassering av ny sentrumsbarnehage:
  Det politiske flertallet foreslår å bygge nye barnehage på Sagåsen, mens rådmannen har foreslått Uenes som plassering. 
   
 • Områderegulering for Sunde - Verven, gnr. 203 bnr. 348 m.fl. 
  Formålet med områdeplanen er å transformere et bykvartal for å tilrettelegge for inntil 104 boliger, forretninger, energistasjon og parkering.
   
 • Valg av meddommere 
  Kommunen må oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. 
   
 • Avtale om barnevernsvakt
  Forslag om vertskommunesamarbeid med barneverntjenesten i Kristiansand kommune om akuttberedskapen etter barnevernloven.

I tillegg til sakene som skal behandles, kommer både Nullvisjonen og NAV-ombudet for holde orienteringer. Dette gjøres vanligvis før politikerne begynner å behandle sakene.

Se sakskartet her