Kort fortalt

Formålet med planendringen er å regulere inn eksisterende tiltak på eiendommen. Bygninger og tiltak som i gjeldende plan er vist som byggverk i friluftsområdet på land, ønskes fornyes og rehabilitert med hjemmel i reguleringsplanen.

Kom med innspill

Eventuelle merknader til planendringen sendes Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirke.gt 50, innen 12.08.2024. Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 24/02298