Arbeidet kort fortalt

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse. I tillegg ønskes det innarbeidet ny fritidsbebyggelse i randsonen mellom eksisterende bebyggelse og regulert friluftsområde nord i planen, - i helningen opp mot Husefjell.

Det legges til grunn inntil 25 nye fritidsboligenheter innenfor planområdet.

I tillegg til fritidsbebyggelsen planlegges det innarbeidet felles parkeringsplasser for fritidseiendommer uten kjørbar adkomst, samt en utvidelse av eksisterende småbåthavn.

Kom med innspill

Eventuelle kommentarer eller opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: post@arkit.no, med kopi til Flekkefjord kommune, innen 22.12.2022.