Sak fra 2006

Det ble varslet oppstart av planarbeid for kranebrygga 28.02.05 og reguleringsplanen ble vedtatt 05.04.06. Den 15.08.06 ble det søkt om rammetillatelse for oppføring av boliger i tråd med reguleringsplanen. Rammetillatelse ble gitt 20.10.06 og igangsettingstillatelse ble gitt 06.11.06.

Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008 og gjaldt derfor ikke for reguleringsplanen eller byggesøknaden for kranebrygga. I plan- og bygningsloven som var gjeldene på godkjenningstidspunktet gjaldt ikke forbudet mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen, for byggetiltak i tettbebygde strøk eller i områder som var omfattet av reguleringsplan. Kranebrygga lå i tettbebygd strøk og var regulert. Byggingen på kranebrygga var derfor ikke omfattet av byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, jf. pbl. av 1985 § 17-2 (2).  

Boligene som det ble søkt om på kranebrygga i 2006 er lovlig oppført i tråd med dagjeldende reguleringsplan og plan- og bygningslov.

Ny sak etter nye bestemmelser

I 2019 ga kommunen tillatelse til et nytt tiltak på ca. 20 kvadratmeter. Dette vedtaket er opphevet og omgjort av Statsforvalteren. Det er i dette vedtaket, datert 09.12.20, påpekt at det ifm. omsøkt tiltak i 2019 ikke er søkt om dispensasjon fra pbl. § 1-8 (byggeforbud i strandsonen). Kommunen er i denne saken i dialog med klager og tiltakshaver ifm. med avgjørelsen fra Statsforvalteren.