I strategien slås det fast at frivilligheten er et viktig bidrag for å skape gode og levende lokalsamfunn. Strategien har fire prioriterte mål:

  • Frivillige lag og foreninger i Flekkefjord opplever å ha gode arena for samarbeid, informasjonsdeling og dialog.
  • Frivillige lag og foreninger opplever at det skapes frivillig engasjement som styrker de frivillige organisasjoners rolle både som nærmiljøbygger, inkluderende kraft og bidragsyter til å løse felles samfunnsutfordringer.
  • Alle i Flekkefjord, uansett alder, kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt, har mulighet til å delta i frivillig virksomhet.
  • Lag og foreninger opplever det som enkelt å starte og drifte en frivillig organisasjon i Flekkefjord.

For å nå disse målene, har strategien en rekke konkrete tiltak. Blant annet skal vi:

  • Videreutvikle digitale verktøy som foreningsportalen
  • Opprette «Frivillighetssentralen - Aktiv» med fokus på barn og unge
  • Gi frivillige mer kompetanse, informasjon og veiledning
  • Ha flere faste møtepunkter med kommune og frivillighet

Bystyrets vedtak av den nye frivillighetsstrategien er et viktig signal om at kommunen setter pris på frivillighetens bidrag til lokalsamfunnet. Strategien skal bidra til å styrke samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor og å gjøre det lettere for folk å engasjere seg frivillig.

Nytt tiltak for barn og unge

Et av de nye tiltakene i strategien er opprettelsen av prosjektet Frivilligsentralen – Aktiv med fokus på barn og unge. Bakteppe for prosjektet er den økende andelen barn og unge som lever i lavinntektsfamilier. Aktiv kan blant annet få ansvar for drift av BUA utlånssentral, og skal tilby aktiviteter og arrangementer for barn og unge.

Flekkefjord kommune søker Lotteri- og stiftelsestilsynet om støtte til prosjektet. 

Les hele strategien