Denne prisen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Prisen tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget må være av høy kvalitet og være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, innby til allsidig aktivitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Flerfunksjonalitet, kostnadseffektivitet og nytenkning blir vektlagt i kåringen.