Regler for bruk av drone - plakat:

Droneregle-plakat, gjengitt i tekst nedenfor.

Regler for bruk av drone - tekst:

 • Registrer deg på flydrone.no og ta nettkurs og eksamen.
 • Sørg for gyldig forsikring. Droner er luftfartøy og må ansvarsforsikres.
 • Gjør deg kjent med droneforbudssoner. Hold minst 5 km avstand til lufthavner.
 • Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.
 • Unngå å fly over andre personer. Ikke fly over folkemengder, festivaler, sportsarrangementer o.l.
 • Hvis dronen veier 500g-25kg (eller er merket C2-C4): Hold minst 150 meter avstand fra bebygde områder og uteområder hvor mange ferdes og minst 30 meter fra andre personer.

 Ulovlig droneflyvning kan straffes med bot eller fengsel, og kan medføre at dronen inndras.

Andre sikkerhetsavstander kan gjelde om du tar A2-eksamen og har en drone som veier 500g-2kg (eller er merket C2).

Er du under 16 år? Du kan fly i regi av modellflyklubber, sammen med en pilot som er over 16 år, eller CE-merkede leketøysdroner.

Nettressurser

Følg lokale droneregler i verneområder og nasjonal-parker, se kart.naturbase.no.

Ikke fly over områder hvor det er forbudt å filme fra luften, se nsm.geodataonline.no/sensorapp.

Vær oppmerksom på restriksjons- og forbudsområder, som Oslo sentrum, fengsler og ambassader, se ippc.no og luftfartstilsynet.no.

Mer informasjon og detaljer finner du på luftfartstilsynet.no/droner.
 

Fly drone sikkert og hensynsfullt

Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no.

Hold dronen innenfor synsrekkevidde.

Hold minst 5 km avstand til lufthavner og fly aldri i nærheten av ulykkessteder.

Fly alltid under 120 meter fra bakken og overhold gjeldene sikkerhetsavstander.

Ta hensyn til andres privatliv og følg reglene for bruk av foto og video av andre personer, se datatilsynet.no.

Rules for drone operations - poster:

Rules for drone operation, in text below.

Rules for drone operations - text:

 • Register at flydrone.no and take the online course and exam.
 • Make sure you have a valid insurance. Drones are aircraft and require a liability insurance.
 • Familiarize yourself with no-fly zones. Do not fly within 5 km of airports.
 • You shall always be able to see the drone. Max altitude is 120 meters from the ground.
 • Avoid flying over uninvolved persons. Do not fly over assemblies of people, festivals, sports events, etc.
 • If the drone weighs 500g–25kg, or is marked C2-C4: Keep a distance of at least 150 meters from populated areas and out­door spaces and the drone at least 30 meters from other people.

Illegal drone operations can be punnished with fines or prison, and may lead to confiscation of your drone.Other distance limitations may apply if you pass the A2 exam and fly a drone between 500g-2kg (or with a C2 class mark).

Are you under 16 years old? You can still fly in model clubs, with a pilot 16 years or older, or with a CE-marked toy drone.

Internet resources

Follow local rules in national parks and protected areas, see kart.naturbase.no.

Do not fly in areas where airborne photography is forbidden. See nsm.geodataonline.no/sensorapp.

Be aware of restricted areas and no-fly zones, such as the centre of Oslo, prisons, and embassies; see ippc.no and luftfartstilsynet.no.

Find more information:

luftfartstilsynet.no/en/drones.
 

Fly safely and responsibly

Register and take the exam at flydrone.no.

Keep your drone in sight at all times.

Keep at least 5km from airports and never fly near accident areas.

Always fly below 120m from the ground and at a safe distance from others.

Respect people’s privacy and follow the GDPR rules when taking photos or videos of others, see datatilsynet.no.