Hvor mye gis i strømstøtte?

Tilskuddet ble beregnet etter faste satser på om lag samme nivå som i ordningen for husholdninger. Søkerne har oppgitt kWt forbruk for desember og januar. Forbruk for januar ble brukt som grunnlag for å beregne støtte i februar og mars. Hvis søker kunne dokumentere at forventet strømforbruk for februar og mars er vesentlig høyere enn for januar, kunne kommunen vurdere å legge annen dokumentasjon til grunn for beregning av forbruket for februar-mars.

Følgende støttesatser blir brukt for desember-mars:
Desember: 59 øre per kWt
Januar: 57 øre per kWt
Februar: 38 øre per kWt
Mars: 66 øre per kWt

For å beregne tilskuddet kan du gange antall kWt brukt i desember med støttesatsen for desember og antall kWt brukt januar med støttesatsene for januar–mars.

Her er en liste over hvilke lag og foreninger som får støtte i Flekkefjord.

Beløpene vil bli utbetalt i løpet av denne uken (uke 12).  Totalt blir det utbetalt kr. 237.987,-. 

Strømstøtten til frivillige organisasjoner forlenges til mars 2023

Tilskuddet skal fortsatt dekke 80 prosent av strømkostnadene over 70 øre per kWt og beregnes ut fra den gjennomsnittlige månedsprisen på strøm.  

Regjeringen vil se på erfaringene fra første søknadsrunde og vurdere eventuelle behov for forenklinger. Frivilligheten og idretten vil få mulighet til å gi innspill i prosessen.

Nærmere opplysninger kan fåes ved å kontakte Roar Hansson tlf. 47869767.