Etter henvendelse og ønske fra Læringsverkstedet AS/Glendrange barnehage overtar Flekkefjord kommune driften i Glendrange barnehage som en virksomhetsoverdragelse fra 01.01.2024. Det betyr at Læringsverkstedet legger ned driften av barnehagen, og at Flekkefjord kommune overtar driften. Flekkefjord kommune driver barnehagen videre i lokalene til nåværende leieavtale med eierne går ut 31.07.25. 

Fra 01.08.25 flyttes barnehagedriften over i nye lokaler som det planlegges å bygge i tilknytning til Flekkefjord sentrum. Sted er ikke avgjort, men det vil legges fram forslag om dette i budsjettet som presenteres for bystyret i høst. Fra januar 2024 er det 30 barn i Glendrange barnehage som fordeler seg på to grupper/avdelinger. 

Det har vært en god dialog mellom Flekkefjord kommune og nåværende eier i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Flekkefjord kommune har blant annet deltatt på møte med barnehagens ansatte, og barnehagens foreldregruppe. Det vil ikke blir de store endringene hverken for ansatte, barna eller foreldrene fra 01.01.2024.

Siv-Tone Kristiansen, som er styrer i Glendrange barnehage i dag, fortsetter i samme rolle fra nyttår, og blir da enhetsleder innen oppvekstsektoren i Flekkefjord kommune. Flekkefjord kommune har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med de private barnehagene i kommunen, så Siv-Tone kjenner godt til kommunens oppvekstplaner og systemer.