Kort fortalt

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortau på østsiden av vegen til Grønnes, på strekningen sør for gnr. 203, bnr. 1294 (Skottelia 9) og frem til Grønnes barnehage. Fortauet vil ha en lengde på ca. 240 meter, og med bredde 2,5 meter.

Vedtaket kan påklages

Bystyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker; post@flekkefjord.kommune.no eller per post til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord.