Om forskriften

Forskriften har som formål å legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken. Den omfatter folkevalgte medlemmer og varamedlemmer i alle lovpålagte kommunale organer og kommunale organer som er opprettet av bystyret.

Folkevalgte som har et kommunalt tillitsverv i Flekkefjord kommune har krav på godtgjøring for sitt arbeid etter bestemte satser. For eksempel, medlemmer og varamedlemmer av bystyret mottar en godtgjørelse per møte basert på en prosentandel av ordførerens godtgjørelse. 

I tillegg fastsettes både ordfører og varaordførers frikjøp og godtgjørelse i forskriften. 

Forskriften revideres for hver bystyreperiode, altså hvert fjerde år.

Dette er endringene

De to endingene er som følger:

1) I forskriftens §4, siste ledd, som regulerer erstatning for ikke-dokument tap av inntekt ble det i første høringsutkast skrevet "Erstatning for ikke-dokumentert tap av inntekt kan dekkes med inntil kr 1200, - pr. dag og kr. 150 pr. time inkl. feriepenger og eks. arbeidsgiveravgift og pensjon".

Denne satsen var feil og skulle være oppdatert til "Erstatning for ikke-dokumentert tap av inntekt kan dekkes med inntil kr 1500, - pr. dag og kr 200 pr. time inkl. feriepenger og eks. arbeidsgiveravgift og pensjon."

2) Det ble i tillegg til dette foretatt en endring under forskriftens §5 der ferdig utregnet beløp i kroner som sto i parentes bak satsene er tatt bort. Dette er fordi beløpet i kroner vil endre seg for hver gang ordførerens lønn blir oppdatert.

Si din mening

Oppdatert høringsutkast

Tillegg til oppdatert høringsutkast

Opprinnelig høringsutkast

Har du innspill til denne høringen? 
Send dem til oss på e-post, sikker digital post eller vanlig post innen 5. februar 2024.