Helse- og omsorgsplan 2022-2030

Her er hele planen.

Helse- og omsorgsplanen tar utgangspunkt i de nyeste nasjonale og regionale føringer, kommunens oversikt over helsetilstanden, kommuneplanens samfunnsdel og egne analyser. Planen gjelder for perioden 2022 til 2030 og peker på seks hovedutfordringer sektoren står ovenfor. Planen definerer ti satsningsområder og tilhørende effektmål. Handlingsdelen inneholder 100 prioriterte tiltak (se tabell nederst).

Helse- og omsorgsplan 2030 er et styringsdokument som

 • danner grunnlag for enhetenes arbeid med virksomhetsplaner
 • danner grunnlag for eventuelle handlingsplaner på enkeltområder
 • gir retning til tiltak og prioriteringer innenfor sektorens rammer
 • legges til grunn for sektorens innspill til prioriteringer i forbindelse med den årlige behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett

De seks hovedutfordringene

Hovedutfordringene slik administrasjonen i Flekkefjord vurderer dem er:

 • Demografisk utvikling og rekrutteringsutfordringer
 • Vekst i forventninger, oppgaver og resurskrevende tjenester
 • Økning i ikke-smittsomme sykdommer
 • Utenforskap og ensomhet
 • Innbyggerne opplever tjenestene som fragmenterte
 • Beredskapsutfordringer og klimaendringer

De ti satsningsområdene

Helse- og omsorgsplan 2030 har følgende tverrfaglige satsningsområder:

 • Folkehelse, livsmestring og levekår
 • Innbyggerinvolvering frivillighet og samskaping
 • Lengst mulig i eget liv
 • Aktivitet og fellesskap
 • Kvalitetsutvikling gjennom bruker- og pårørendemedvirkning og kunnskapsbasert praksis
 • Digitalisering og hensiktsmessig bruk av velferdsteknologi og telemedisin
 • Sammenheng i tjenestene; tverrfaglig, tverrsektorielt og interkommunalt
 • Beholde, utvikle, rekruttere og inkludere ansatte
 • Miljø og beredskap
 • Hensiktsmessige bygg og trygge hjem

Under kan du klikke deg inn og lese mer om de ti satsningsområdene.

2

1. Folkehelse, livsmestring og levekår

Visjon: I 2030 er Flekkefjord en kommune hvor helsefremmende tiltak og tidlig innsats prioriteres. Innbyggerne tar gode helsefremmende valg for seg selv og sine barn. Flekkefjord et trygt og godt samfunn hvor vi tar vare på og inkluderer hverandre. Et samfunn hvor vi legger til rette for aktivitet og trivsel, hvor innbyggerne får muligheter og støtte til å delta i arbeid, utdanning og fritidsaktiviteter. Et samfunn hvor innbyggerne kan leve et liv trygt uten vold.

Vi har lykkes når:

 • Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt er lavere enn snittet for Norge
 • Flekkefjord kommune scorer bedre eller likt som landsgjennomsnittet på Ung data undersøkelsen på spørsmål om fysisk aktivitet, mobbing, ensomhet, bruk av alkohol og rusmidler, samt spørsmål om de er fornøyd med egen helse
 • Flekkefjord kommune har bedre eller like levekår (andel unge som står utenfor arbeid og utdanning, mottakere av uføreytelse og stønad til livsopphold) som snittet for landet
 • Forekomsten av livsstilssykdommer (KOLS, diabetes, hjerte/karsykdommer), overvekt og muskel-skjelett- bindevevs sykdommer er lavere eller lik landsgjennomsnittet
 • Andelen innbyggere mellom 0 og 74 år som bruker reseptbelagte legemidler mer mot diabetes, hjerte-kar sykdommer, og astma/KOLS er lik eller lavere enn landsgjennomsnittet
 • Andelen innbyggere mellom 0 og 74 år som bruker reseptbelagte legemidler for psykiske lidelser og sove/beroligende midler er lik landsgjennomsnittet
 • Minst 70% av tjenestemottakerne med psykiske og/eller rus problemer har rimelig god orden på sin økonomi
 • Maks 5% av tjenestemottakerne med psykiske og/eller rus problemer har omfattende fysiske plager
 • Minst 50 % av de som får tilbud via Frisklivsentralen rapporterer økt livskvalitet
3

2. Innbyggerinvolvering, frivillighet og samskaping

Visjon: I 2030 jobber helse- og omsorgssektoren i Flekkefjord kommune systematisk med innbyggerinvolvering, frivillighet og samskaping. Vi løser problemer sammen med innbyggerne, frivillige lag og foreninger og næringsliv. Vi leter etter ressurser hos innbyggere og i samfunnet rundt oss og understøtter disse aktivt. Frivilligsentralen er fortsatt en viktig og sentral brobygger mellom tjenestene og innbyggere, lag og foreninger. Innbyggerne opplever sektoren som nysgjerrig og åpen for innspill og samarbeid.

Vi har lykkes når:

 • Antall aktive frivillige tilknyttet frivilligsentralen til enhver tid er minst 450 personer.
 • Minst 80 % av deltakerne i samskapingsprosjekter er fornøyde med både prosess og resultat.
 • Minst 50% av tjenestemottakerne som bor i institusjon eller boliger med heldøgns omsorg har minst 1 time aktivitet i regi av nettverk og/eller frivillighet per uke.
 • Sektoren samarbeider med frivillighet/næringsliv om minst 3 innbyggerdrevne lavterskel aktiviteter/ sosiale møteplasser med totalt minst 90 fornøyde deltakere.
4

3. Lengst mulig i eget liv

Visjon: I 2030 har helse- og omsorgssektoren i Flekkefjord etablert gode systemer og tilbud for veiledning og bistand til innbyggere som trenger hjelp til å ta vare på egen helse og innbyggere som ønsker å planlegge for egen alderdom. Helse- og omsorgssektoren har bidratt med innspill til kommuneplaner som har resultert i trygge universelt utformede og helsefremmende boliger og lokalsamfunn.

Vi har lykkes når:

 • Andel brukere av tjenester til hjemmeboende (med unntak av dagtilbud og matombringing) og institusjonstjenester gjennom året av total befolkning utgjør 7% eller mindre
 • Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger reduseres fra å være 32,9 % høyere enn landsgjennomsnittet til å bli maks 20 % høyere enn landsgjennomsnittet
 • Helse og velferd holder de vedtatte budsjettrammer
5

4. Aktivitet og fellesskap

Visjon: I 2030 er Flekkefjord et samfunn hvor vi legger til rette for aktivitet og fellesskap hvor innbyggerne får muligheter og støtte til å delta til tross for alder, sykdom eller funksjonsnedsettelser. Vi har gode og differensierte tjenester, aktivitets- avlastnings- og dagtilbud som bidrar til gode opplevelser og til å opprettholde eller øke funksjonsnivået til mottakere og deltakere. Tjørsvågheimen sykehjem er fortsatt et livsgledesykehjem og vi jobber systematisk med «livsglede» tiltak til alle beboere i kommunale omsorgsboliger og hjemmeboende som trenger tilrettelegging for å delta.

Vi har lykkes når:

 • Tjørsvågheimen beholder sin sertifisering som livsgledesykehjem
 • Andel hjemmeboende personer med demens som har dagaktivitetstilbud er lik eller høyere enn landsgjennomsnittet
 • Andel søkere/tjenestemottakere med behov for bistand til å delta i arbeid og utdanning som får dette, er lik eller over landsgjennomsnittet
 • Andel hjemmeboende med psykisk utviklingshemming som har vedtak om støttekontakt og/eller dagaktivitetstilbud er lik eller høyere enn landsgjennomsnittet
 • Andel tjenestemottakere med psykiske lidelser og/eller rusproblem som i tilstrekkelig grad deltar i en meningsfull aktivitet er minst 60%
 
6

5. Kvalitetsutvikling gjennom bruker- og pårørendemedvirkning og kunnskapsbasert praksis

Visjon: I 2030 har vi gode systemer for å vurdere og evaluere tjenester og tiltak. Vi er bevisste på, og prioriterer på bakgrunn av, hva som virker og hva som ikke virker. Ansatte reflekterer aktivt over egen praksis og har fokus på den enkeltes ressurser- Vi spør «Hva er viktig for deg?» Lederne sikrer at det er system og kultur for kvalitetsutvikling, brukermedvirkning og kunnskapsbasert praksis. Pårørende opplever å få støtte, avlastning og veiledning slik at de fortsatt kan være en ressurs og gi hjelp og omsorg til sin(e) kjære

Vi har lykkes når:

 • Flekkefjord er topp 100 på kommunebarometeret på pleie og omsorg
 • Flekkefjord scorer bedre eller likt som landet på 18 av 24 kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenester.
 • Minst 50 % av rehabiliteringspasientene på korttidsavdelingen får økt funksjonsnivå og reiser hjem til egen bolig innen 4 uker etter innleggelse
 • Andelen tjenestemottakere med langvarige psykiske- og/eller rusproblem som ikke har aktive tiltak/planer for oppfølging (kriseplan, individuell plan eller tiltaksplan) er maks 10 % 
 • Minst 100 personer (35%) av innbyggerne med demens har en virksom tiltakspakke
 • Minst 100 pårørende årlig får råd og veiledning gjennom et kommunalt pårørendesenter og 80 % er fornøyd med tilbudet.
 • Minst 80 % av pårørende som mottar avlastningstilbud er fornøyde med tilbudet
 
7

6. Digitalisering og hensiktsmessig bruk av velferdsteknologi og telemedisin

Visjon: I 2030 er velferdsteknologi og telemedisin som gir økt trygghet og selvstendighet en naturlig del av tjenesten. Innbyggerne etterspør teknologi og de fleste anskaffer denne selv. Helse- og omsorgstjenestene har tatt i bruk ulike systemer som gjør det enkelt å kommunisere og samarbeide med tjenestemottakerne og pårørende digitalt. Vi unngår unødvendig reisetid og bruker tid og ressurser på de som trenger fysiske besøk. Felles kommunal journal er innført og bidrar til bedre samhandling og informasjonsflyt mellom helseaktører og med tjenestemottaker, noe som igjen gir økt pasient- og brukersikkerhet og kvalitet i tjenestene. Teknologien er et viktig supplement til tjenestene og brukes klokt – den har ikke erstattet de gode mellommenneskelige møtene.

Vi har lykkes når:

 • Andelen hjemmeboende tjenestemottakere med en registrert demensdiagnose, som har lokaliseringsteknologi fra kommunen er lik eller høyere enn landsgjennomsnittet
 • Alle bemannede omsorgsboliger har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid)
 • Sykehjem har tatt i bruk velferdsteknologi og kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid)
 • Velferdsteknologi, telemedisinske løsninger og digitale plattformer er tatt i bruk for hjemmeboende og enhetene kan dokumentere gevinster (økt kvalitet, unngåtte kostnader, spart tid)
 • Minst 20% av konsultasjonene i legetjenesten utføres via telemedisinske løsninger og gir gevinst i form av spart tid for både lege og innbyggere
 • En felles kommunal journal er innført og gir gevinster i form av økt kvalitet (samarbeid, kommunikasjon, brukermedvirkning)
 
8

7. Sammenheng i tjenestene; tverrfaglig, tverrsektorielt og interkommunalt

Visjon: I 2030 har vi en enda sterkere kultur for samarbeid mellom faggrupper og enheter internt i helse og omsorg. Ansatte er myndiggjorte og har ansvar for oppgaver som de opplever som spennende og utfordrende, samtidig som de stadig utvikler seg gjennom å lytte og lære av andre faggrupper gjennom samarbeid.  I 2030 har vi en rekke «grensesprengende» samarbeid om tjenester med spesialisthelsetjenesten hvor det er hensynet til tjenestemottakeren som avgjør hvilke tiltak som iverksettes. Gjennom samarbeid sikrer vi tidlig innsats og «gode overganger». Fastlegene er en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og rammevilkårene understøtter et tett samarbeid.

Vi har lykkes når:

 • Helse- og omsorgstjenestene scorer over landsgjennomsnittet på brukerundersøkelser
 • Alle ansatte og faggrupper i helse og omsorg scorer minst 4,5 på faktoren «mestringsklima» i medarbeiderundersøkelsen
 • Sannsynligheten for akutt reinnleggelse i sykehus innen 30 dager for pasienter 67 år og eldre som har blitt utskrevet fra sykehus er lavere eller lik som for landet
 • Andel personer mellom 0-74 år som har kontakt med fastlege/legevakt for psykiske symptomer og lidelser er lavere enn landsgjennomsnittet
 
9

8. Beholde, utvikle, rekruttere og inkludere ansatte

Visjon: I 2030 har helse- og omsorgstjenesten i Flekkefjord ingen store rekrutterings-utfordringer. Vi har en høy andel fagutdannede og ansatte jobber i store stillinger. De ansatte er opptatt av «livslang læring» og søker aktivt i samarbeid med sin leder etter relevant kompetanseheving og hospiterer på tvers av enheter og nivå. Helse- og omsorgstjenesten har et godt omdømme og vi klarer å beholde dyktige ansatte, fordi vi har spennende oppgaver, forutsigbare og fleksible turnusordninger, konkurranse-dyktige vilkår, godt arbeidsmiljø og dyktige ledere. Endringstakten har økt, men ansatte er fleksible og ser endring som muligheter og ikke trusler. I 2030 er arbeidshverdagen i enhetene slik at det er rom for de som har redusert arbeidskapasitet. Nærværet er høyt og ansatte trives på jobb.

Vi har lykkes når:

 • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i helse og velferd er minst 80 %
 • Vi har et stabilt fastlegekorps med median avtalevarighet på minst 8 år.
 • Gjennomsnittlig antall legetimer per uke per beboer i sykehjem er minst 0,5
 • Andelen fagutdannede i helse og velferd er minst 80 % 
 • Sykefravær er maks 8 % for helse og velferd
 • Snittet for medarbeiderundersøkelsen 10 faktor undersøkelsen er minst 4,5
 • Minst 90% av de ansatte har en utviklings- og kompetansehevingsplan
 • Utgifter til kjøp av tjenester fra vikarbyrå på maks 2 millioner kroner årlig
 • Andelen menn ansatt i helse og velferd er minst 25%
 
10

9. Miljø og beredskap

Visjon: I 2030 har helse- og omsorgssektoren et oppdatert og øvd beredskapsplanverk som er samordnet med øvrige sektorers beredskapsplaner. I 2030 har helse- og omsorgstjenestene i Flekkefjord et bevisst forhold til hva og hvordan vi forbruker. Vi har digitale møter og bruker telemedisinske løsninger. Når vi må reise så reiser vi så miljøvennlig som mulig. Vi velger miljøvennlige produkter, reduserer matsvinn og bruk av rødt kjøtt, sorterer avfall og unngår å kaste mat.

Vi har lykkes når:

 • Klimaavtrykket for helse og velferd er lavere enn gjennomsnittet for denne sektoren i kommunene i Norge
 • Andelen elbiler, eller tilsvarende miljøvennlige biler i helse og velferd er minst 90%
 • Vi håndterer alle alvorlige hendelser slik at det ikke utvikler seg til større kriser eller katastrofer.
 • Alle kommunale helse- og omsorgsbygg har miljøfyrtårn sertifisering
 
11

10. Hensiktsmessige bygg og trygge hjem

Visjon: 

I 2030 eier og bor de som kan i egen privat bolig. Innbyggerne tilrettelegger boligene sine dersom behov. Privat næringsliv har i samarbeid med kommunen etablert en rekke sentralt lokaliserte «trygghetsboliger» hvor beboerne har tilgang på gode fellesareal og fellestjenester, samt nærhet til butikk, apotek og kulturtilbud.

I 2030 har Flekkefjord kommune etablert minst 19 nye heldøgns omsorgsboliger og/eller sykehjemsplasser som er særlig tilrettelagt for personer med demens. En av avdelingene på Tjørsvågheimen er særlig tilrettelagt for personer med utagerende demens.

Vi har et «Mestringshus» hvor personer med et rehabiliteringsbehov får tilbud om opptrening. «Mestringshuset» er også et sted hvor det er tilbud om en rekke aktiviteter på tvers av generasjoner. Personer med utviklingshemming eier i hovedsak sin egen bolig og vi har bygd et nytt avlastningstilbud for barn og unge, gjerne i kombinasjon med barne- og ungdomsboliger. Vi har renovert eller bygd nye lokaler til aktivitetssenteret. I 2030 er boliger for personer med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet i all hovedsak et midlertidig tilbud, da målet med tjenesten er at den enkelte skal mestre å bo i egen bolig.

Vi har lykkes når:

 • Minst 80% av alle innbyggerne over 80 år eier eller leier egnet bolig privat.
 • Flekkefjord kommune har plass på sykehjem til alle som møter kriteriene for å få plass.
 • Flekkefjord kommune i samarbeid med private har etablert inntil 100 «trygghetsboliger» som bidrar til at det ikke er ventelister til omsorgsboliger med heldøgnsbemanning
 • Minst 50% av tjenestemottakerne med en psykisk utviklingshemming eier egen bolig
 • Gjennomsnittlig leieperiode i heldøgns bemannede boliger til personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer er maks 5 år
 • Andelen som eier egen bolig er høyere enn gjennomsnittet for landet
 • Andelen personer med psykiske og/eller rusproblem som bor permanent og tilfredsstillende er minst 90%
 

Tiltak

Nr.

 

Stipulert kostnad

 

Veiledning og forvaltning

 

1

Tilby tjenesten forebyggende hjemmebesøk gjennom å etablere stilling som oppsøkende helsearbeider 0,6 årsverk innen 31.12.2023

450 000/år

2

Sikre riktige tjenester og ta høyde for økte behov- styrke forvaltningsenheten med 0,4 årsverk innen 31.12.2025

350 000/år

3

Systematisk jobbe med boligsosialt arbeid - styrke boligkontoret med 0,2 årsverk innen 31.12.2025

150 000/år

4

Tilby veiledning mht. bolig og boligtilpasning, samt samarbeide med private utbygger. Etablere stilling som boligveileder 0,4 årsverk innen 31.12.2025

350 000/år

5

Øke rammen for tilskudd til bolig og tilskudd til utredning og tilrettelegging innen 31.12.2026

400 000/år

 

Totalt

1 700 000/år

 

Aktivitet og fellesskap

 

6

Etablere et aktivitets- og mestringstilbud som sikrer møter mellom generasjoner minst 3 dager i uken 0,6 årsverk innen 31.12.2023

450 000/år

7

Etablere minst 2 «helt med» arbeidsplasser i helse og velferd innen 31.12.2027

100 000/år

8

Etablere tilbud og møteplass med og for pårørende, 0,4 årsverk pårørendekoordinator- innen 31.12.2024

350 000/år

9

Økt ressurser til støttekontakt ordning, herunder veiledning og oppfølging av støttekontakter

500 000/år

 

Totalt

1 400 000/år

 

Frivillighet, samskaping, forebygging

 

10

Gjennomføre minst ett større samskapingsprosjekt med innbyggere, frivillighet og/eller næringsliv årlig

50 000/år

11

Gjennom samskaping med eldre, unge og næringsliv finne løsninger på transportutfordringer slik at flest mulig kan delta i aktiviteter og på sosiale arenaer.

50 000/år

12

Samskape med innbyggere og private om behov knyttet til fremtidens boliger for seniorer innen 31.12.2024

Innenfor rammen
se pkt 9.

13

Gjennom samskaping med innbyggere, nærbutikker og velforeninger i distriktet finne løsninger som kan forebygge ensomhet innen 31.12.2026

Innenfor rammen
se pkt 9.

 

Totalt

100 000/ år

 

Barn og unge

 

14

Styrkning og samordning av støttekontakt- ordningen – fokus på aktiviteter og fellesskap.

300 000/år

15

Fritidskortet innføres dersom statlige midler, kommunalt ansatt koordinator 0,3 årsverk

250 000/år

16

Utlånssentralen BUA og tilbudet «sommer i BUA» videreføres og videreutvikles

200 000/år

17

Implementere jobbskole for unge som har eller står i fare for å droppe ut i varig drift innen 31.12.2024

500 000/år

18

Lag og foreninger som driver lavterskel folkehelsefremmende «aktivitetslag» for ungdom mellom 13 og 21 år mottar 10 000 årlig i driftsmidler

40 000/år

19

Samarbeide tverrfaglig om barnekoordinator og oppfølging av familier med alvorlig syke barn og barn med omfattende behov innen 31.12.2022

300 000/år

20

Samarbeide tett med oppvekst om å ta i bruk og videreutvikle verktøyene og modellen BTI (bedre tverrfaglig innsats)

Innenfor rammen

21

Samarbeidet med NAV Lister om «nye mønstre» er implementert i drift

Innenfor rammen til NAV Lister

 

Totalt

1 590 000/år

 

Kvalitet- og tjenesteutvikling

 

22

Alle tjenestemottakere som får tjenester utover 1 time per uke har oppnevnt primærkontakt

Innenfor rammen

23

Spørsmålet «hva er viktig for deg?» legges til grunn for alle vurderinger og oppfølginger av søkere/tjenestemottakere og pårørende

Innenfor rammen

24

Alle tjenestene evalueres og justeres løpende – vi gir «hjelp som hjelper»

Innenfor rammen

24

Alle enheter gjennomfører brukerundersøkelser minst hvert 2. år

Innenfor rammen

25

Det gjennomføres pårørende undersøkelsen «ivaretatt» minst hvert 2. år www.parorendesenteret.no/pårørendeundersøkelsen

Innenfor rammen

26

Styrke koordinatorfunksjonen for personer med omfattende behov 0,5 årsverk innen 31.12.2027

400 000/år

27

Helse og velferd gjennomfører en årlig beredskapsøvelse

50 000/år

 

Totalt

450 000/år

 

Digitalisering, velferdsteknologi og telemedisin

 

28

Ressursene til velferdsteknologi og syn-hørsel kontakt er styrket med 0,2 årsverk for å møte økte behov innen 31.12.2026

175 000/årlig

29

Økte ressurser til «hjelpemiddelteknikker» med 0,4 årsverk for å møte økt behov (0,2 årsverk arbeidstrening) innen 31.12.2023

350 000/årlig

30

En kommunal journal er innført

Ca 3 000 000/årlig

31

En mer fleksibel avlastningsordning (digital løsning) for pårørende til barn og unge samt personer med demens utredes og innføres

200 000 prosjekt

50 000 i drift/år

32

Driftsmidler til lisenser og abonnement velferdsteknologi, telemedisin og digitalisering

300 000/år

 

Totalt

3 875 000/år

 

Rekruttere, utvikle og beholde

 

33

Utvide vikarpool til minst 5 årsverk innen 2024 for å redusere bruk av vikarbyrå

100 000/år

34

Ramme for tilrettelegging for ansatte med nedsatt arbeidsevne/ansatte i sykefravær.

400 000/år

35

Kompetanse og kvalitetsutvikling, herunder basiskompetanse i tjenestene – årlig ramme utover kompetansetilskudd

700 000/år

36

Øke ressurser til aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke antall unge som utdanner seg til og velger helse og omsorgsyrker 0,2 årsverk

175 000/år

37

Ansatte hospiterer på tvers av enheter hvert 10 år – frikjøp for opplæringsvakter

100 000/år

38

Gjennomføre Prosjekt “rekruttering av minst 50 helsefagarbeidere” innen 31.12.2028”

200 000/ år

 

 

1 675 000/år

 

Rehabilitering og mestring

 

39

Rehabilitering – korttid flyttes ut av sykehjem og gir flere sykehjemsplasser og flere korttidsplasser innen 31.12.2025

3 000 000/år

40

Etablere 1 fysioterapi hjemmel innen 2025 for å møte økt behov

500 000/år

41

Styrke rehabiliteringstilbudet med minst 1 årsverk rehabiliteringsteam og hverdagsrehabilitering innen 31.12.2027

800 000/år

42

Øke antall grupper, frisklivskurs og individuelle tilbud via frisklivssentralen slik at alle som trenger det får tilbud, 0,4 årsverk innen 31.12.2028

300 000/år

 

Totalt

4 600 000/år

 

Psykisk helse og rus

 

43

Styrke psykisk helse og rus – ambulant 2 årsverk for å møte behov, samt implementere housing first metodikken som gir tett oppfølging i bolig

1 600 000/år

44

Sikre implementering og drift av 12-trinnsmodellen og rådgivende enhet for russaker

200 000/år

45

Etablere ressurser og kompetanse for å ivareta personer med rusavhengighet og demenssykdom 1,6 årsverk innen 31.12.2024

1 200 000/år

46

Samarbeidet med DPS Lister om FACT team er implementer i drift

Innenfor rammen

47

Samarbeid med NAV Lister om IPS team er implementer i drift sammen med DPS Lister

Innenfor rammen

 

Totalt

3 000 000/år

 

Legetjenesten

 

48

Ny hjemmel fastlønn/8.2 avtale opprettes på Lundsen legesenter innen 31.12.2022

500 000/år

49

Ny hjemmel fastlønn/8.2 avtale opprettes innen 31.12.2024

500 000/år

50

Drift av 1-2 legesenter fra 1.1.2023

(kostnad utover ramme i budsjett 2022)

500 000/år

 

51

Konvertere praksis fra privat drift dersom ikke søkere til næringsdrift etter 3. gangs utlysning

200 – 300 000 per hjemmel

52

Dersom aktuelt faglig og økonomisk, etablere primærhelseteam innen 31.12.2023

500 000/år

53

Øke sykehjemslege ressurs fra 0,75 årsverk til 1 årsverk innen 31.12.2023

250 000/år

 

54

Etablere døgnåpen legevakt innen 31.12.2025 i samarbeid med andre kommuner

250 000/år

 

55

Etablere samarbeid om samfunnsmedisinsk enhet med nabokommune(r) innen 31.12.2022

Innenfor rammen

 

Totalt

3 000 000/år

 

Hjemmetjenesten

 

56

Styrke hjemmebaserte tjenester med fem årsverk innen 2025 for å ta høyde for økte behov

4 000 000/år

57

Sundegaten 41 organiseres inn i enhet for hjemmetjenester for å sikre økt kompetanse innen somatikk

Innenfor rammen

58

Styrke hjemmebaserte tjenester med ytterligere 5 årsverk innen 2030 for å ta høyde for økte behov

4 000 000/år

59

Etablere sykepleieklinikk og helsestasjon for eldre som er åpent 2 dager i uken innen 31.12.2026

350 000/år

60

Etablere minst 12 nye dagtilbud/aktivitets plasser for personer med demens innen 31.12.2024

1 200 000/år

61

Utvide tilbudet om aktivitet/avlastning for pårørende til personer med demens til 3.hver helg slik at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig innen 31.12.2025

300 000/år

62

I samarbeid med private utbyggere etablere fellesfunksjoner i tilknytning til trygghetsboliger for eldre med gode fellesareal og aktiviteter

Ca. 500 000/år

 

Totalt

10 350 000/år

 

Enhet for habilitering

 

63

Etablere tjenestetilbud i privat sameie for personer med utviklings-hemming, 3-4 årsverk innen 31.12.2024

2 000 000/år

63

Etablere minst 3 heldøgns barne- og ungdomsboliger for unge med omfattende behov i nær tilknytning til avlastningstilbud, i samarbeid med barnevern og oppvekst, innen 31.12.2025

4 000 000/år

64

Etablerer en overgangsbolig for ungdom med nedsatt funksjonsnivå i Tvn. 4B innen 31.12. 2023

Innenfor rammen

65

Kompetanseheving og frikjøp knyttet til implementering av PAS (Positiv atferdsstøtte) 

100 000/år

 

Totalt

6 100 000/år

 

Sykehjem

 

66

Bofellesskapet Tvn. 23 organiseres i enhet for sykehjem innen 31.12.2024 – 3 årsverk

2 200 000

67

Styrke enhet for sykehjem med driftsmidler til minst 10 nye sykehjemsplasser innen 31.12. 2027

10 000 000/år

68

Etablere ungdomsstillinger «livsglede» i helg og i ferier på Tjørsvågheimen og Sundeheimen/Hidra innen 31.12.2024

250 000/år

69

Utvide stilling som demenskoordinator med 0,4 årsverk for å ta høyde for økt behov og forekomst innen 31.12. 2026

350 000/år

70

Tjørsvågheimen resertifiseres som Livsgledesykehjem

Innenfor rammen

 

Totalt

12 800 000/år

 

Kjøkken

 

71

Etablere tilbud om kommunal matkasse til hjemmeboende for å styrke ernæringsstatus innen 31.12.2027

200 000/år

72

Utvide tilbudet om middag til hjemmeboende, herunder tilby ordning med spisevenn innen 31.12.2024

100 000/år

71

Kjøkkenet serverer vegetarmat minst en gang per uke.

Innenfor rammen

 

Totalt

300 000/år

 

Samarbeid med Sørlandet sykehus og andre kommuner

 

72

Bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester og forløp gjennom å planlegge, gjennomføre og evaluere minst ett «grensesprengende» samarbeidprosjekt med SSHF, andre kommuner og fastlegene årlig. Aktuelle tema er akuttmedisinsk kjede, samvalg, digital kommunikasjon, lærings- og mestringstiltak, felles konsultasjoner, felles team innen somatikk og psykiatri/rus, utredningsteam med DPS og helsetjenester i hjemmet. – Frikjøp ressurser 0,2 årsverk

150 000/år

73

Gjennomføre konseptutredning nye lokaler legevakt og legevaktsentral innen 31.12.2024

Innenfor rammen

74

Samarbeide om praksis for medisinstudenter – Campus Sør

100 000

75

Utrede og implementere ulike tjenestesamarbeid interkommunalt dersom gevinst i form av økt kvalitet, økt robusthet og/eller økt effektivitet

Innenfor rammen/

prosjektmidler

 

Totalt

250 000/år

 

Nr.

Tiltak investering (kostnader er i hovedsak anslag)

Stipulert kostnad

 

Felles

 

1

Utvide leie før eie ordningen med 6 boliger i planperioden–anslag uten tilskudd fra Husbanken

10 000 000

2

Anskaffe og ta i bruk program for kjøreoptimalisering innen 2025

500 000

3

Anskaffe og ta i bruk medisindispensere til minst 20 tjenestemottakere innen 2025

100 000

4

Anskaffe og ta i bruk oppfølging via videokonsultasjon/telemedisinsk oppfølgning innen 2024

300 000

5

Utvidet bruk av velferdsteknologi, herunder anskaffe bevegelse sensorer og epilepsialarmer

200 000 årlig i 8 år

Totalt 1 600 000

6

 Anskaffe inntil 10 nye tjenestebiler innen 2030 (fortrinnsvis nullutslipp), samt et biladministrativt system for å sikre en ressurseffektiv forvaltning av bilparken.

4 000 000

 

Totalt

15 300 000

 

Sykehjem

 

7

Anskaffe hjelpemidler og utstyr til hjemmeboende og beboere på sykehjem, samt produksjonsutstyr til kjøkkendrift

300 000 årlig i 8 år
Totalt 2 400 000

8

- Anskaffe madrasser el. som reduserer behovet for å snu sykehjemspasienter innen 2023

300 000

9

Rehabilitere avdeling E1 til sykehjemsplasser eller bygge 10 nye omsorgsboliger –anslag uten tilskudd fra Husbanken

20 000 000

10

Rehabilitere avdeling C3 til sykehjemsplasser eller bygge 8 nye omsorgsboliger –anslag uten tilskudd fra Husbanken

20 000 000

11

Anskaffe solsellepanel på sykehjem

5 000 000

 

Totalt

47 700 000

 

Hjemmebasert

 

12

Etablere et mestrings- og rehabiliterings tilbud med minst 10 plasser, gjerne i tilknytning til Sundeheimen–anslag uten tilskudd fra Husbanken

15 000 000

13

Ta i bruk digihelse til kommunikasjon med innbyggerne innen 31.12.2023

50 000

 

Totalt

15 050 000

 

Habilitering

 

14

 Samarbeid med private og mulig investering i sameieprosjekt for unge mennesker med psykisk utviklingshemming innen 31.12.2022

3 500 000

15

Anskaffe en utleiebolig i tilknytning til nytt sameieprosjekt

–anslag uten tilskudd fra Husbanken

1 500 000

16

Ferdigstille 6 omsorgsboliger i Søylandsveien 18

–anslag uten tilskudd fra Husbanken

20 000 000

17

Bygge ny barne- og ungdomsavlastning–anslag uten tilskudd fra Husbanken

30 000 000

18

Renovere/bygge nye lokaler til Søyland aktivitetssenter–anslag uten tilskudd fra Husbanken

15 000 000

19

 I samarbeid med private bygge inntil 8 nye omsorgsboliger for personer med utviklingshemming – kommunal personalbase og 1-2 utleieboliger innen 31.12.2030

–anslag uten tilskudd fra Husbanken

10 000 000

 

Totalt

80 000 000

 

Helse og livsmestring

 

20

Anskaffe og ta i bruk løsninger for digital trening med fysioterapeut innen 2022

100 000

21

Anskaffe eller bygge minst 4 boliger til vanskeligstilte i perioden

6 000 000

22

Anskaffe lokaler til avdelingen rehabilitering og mestring

5 000 000

23

Bygge, anskaffe eller rehabilitere lokaler til interkommunal legevakt

20 000 000

24

Bygge, anskaffe eller rehabilitere lokaler til kommunalt legesenter

5 000 000

25

Anskaffe utstyr legesenter

2 000 000

 

Totalt

38 100 000