Kort fortalt

Det søkes om endring av byggegrense mot veien, som da flyttes 9 meter nærmere kommunalvei og E39. Samtidig gjøres også små endringer i plankartet for å rette opp tidligere endringer.

Lengre fortalt

Asplan Viak søker om reguleringsendring for Nulandsvika næringsområde. Den originale planen er fra 2007, og har vært gjennom tidligere endringer før. Endringen det nå søkes om skal gi mulighet for at Norsk Storkjøkken kan utvide lager arealene sine. De konkrete endringene det søkes om er å flytte byggegerensen mot veien 9 meter vestover, mot kommunalvei og mot E39. Videre gjøres det også mindre endringer i plankartet for å samkjøre dette med eksisterende situasjon.

Kom med innspill

Eventuelle merknader sendes til Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no eller Kirke.gt 50, innen 14.03.2024.

Merk med saksnummer 24/00848.