Saken forklart

Planområdet er lokalisert på toppen av Abaldalveien, like sør for Flekkefjord sentrum, langs fylkesvei 4148. Avgrensningen er ca. 2 daa og omfatter hele eiendom 203/652, allmenningen i 319/4 og deler av eiendom 203/1067. I tillegg til disse eiendommene omfatter plangrensen en mindre den av fylkesvei 4148 med tilhørende anlegg som passerer området. Plangrensen ligger parallelt med grensene til de eiendommene som omfattes av planområdet. 

 

Planens hensikt er å utvikle planområdet til attraktive sentrumsnære boenheter. For å gjøre dette må eksisterende bolig og garasje på eiendom 203/652 rives. Planen legger opp til et terrasserende leilighetsbygg i inntil fire etasjer, med totalt fire boenheter og med parkering på sørsiden langs Fylkesvei 4148. Som en del av utviklingen av eiendommen har det vært nødvendig å planlegge ny avkjørsel fra Fylkesvei 4148. Planforslaget legger også opp til etablering av nærlekeplass tilknyttet den nye bebyggelsen.