Les budsjettforslag og økonomiplan her

Ingen vesentlige kutt

Forslaget til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025, kommer i en periode enda preget koronasituasjonen. Til tross for det er det igjen budsjettert med overskudd.

Flekkefjord kommune har gått med overskudd de siste årene – om enn av litt varierende størrelse – og har på den måten bygget opp en økonomisk buffer i form av et disposisjonsfond. Det gir oss en viss robusthet i møtet med uforutsette hendelser.

I budsjettforslaget for 2022 legges det ikke opp til vesentlige kutt i tjenestene til innbyggerne.

For å få gjennomført nødvendige tiltak er det allikevel et budsjettforslag med små marginer som nå legges frem til behandling.

Befolkningsutvikling

Befolkningsveksten i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet. Det er utfordrende i en tid hvor vi blir stadig flere eldre. For å gjøre Flekkefjord til et attraktivt sted å bosette seg, tar planforslaget igjen opp viktigheten av attraktive arbeidsplasser, og håpet om at den nye E39-firefeltsveien gjør oss enda mer tilgjengelige, både fra Stavanger og Kristiansand.

Barnehage, skole og omsorgsboliger

Rådmannens forslag foreslår videre satsing på barn og unge frem mot 2025, både gjennom styrking av skolen, og planer om en ny barnehage i sentrumsområdet.

Ønsket er også å bygge flere omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede, blant annet på Søyland.

Promenade, vei og VA-anlegg

Det er fokus på infrastruktur i forslaget til ny økonomiplan.

Det er foreslått å bygge ny promenade også langs østsiden av Elva.

Det foreslås også ny vei til Modalsli.

I møtet med klimaendringer og økte regnmengder, foreslås utbedring av vann- og avløpsanleggene.

Bredbånd i Gyland, Flekkefjord Sparebank Arena, Fiskebrygga og skateparken

Bredbåndsutbyggingen i Gyland er en viktig post i  budsjettforslaget for kommende år.

Det samme er driften av nye Flekkefjord Sparebank Arena. I tillegg kommer oppgraderinger av allerede eksisterende nærmiljøanlegg, som ved Søyland skole.

Det foreslås planer om å utvide scenen på Fiskebrygga, samt andre nødvendige byggearbeider i kjølvannet av arbeidet med promenaden langs vestsiden.

Tanken er å på sikt kunne holde skateparken åpen uten begrensninger -  og ulike løsninger for effektiv støyskjerming vurderes.

Ellers kan videreutviklingen av Grønnes og Fjellparken nevnes.

Og zip-linen fra Uenesodden til Hollenderbyen? Den vurderes enda som en potensiell turistattraksjon, men forutsetter at vi får til et samarbeid med reiselivsaktører som tenner på ideen!

Politisk behandling

Budsjett og økonomiplanen vi presenterer her er rådmannens forslag. Det åpnes opp for innspill fra innbyggere før budsjettet behandles politisk og vedtas i bystyret 9. desember.