- Alle disse årene har gitt meg mye både faglig og personlig og jeg kjenner på en stolthet over å ha vært en del av en organisasjon med så dyktige og gode medarbeidere og tillitsvalgte, sier Kirsten om tiden sin i Flekkefjord kommune. Hun legger til at det ikke er noen dramatikk knyttet til hennes avgang, men at hun ønsker å benytte muligheten til nå å kunne disponere tiden sin friere til ulike gjøremål som det ikke ellers har vært anledning til.

For ansatte på rådhuset, og i ledergruppen, vil Kirstens avgang merkes godt.

- Kirsten har vært en viktig bidragsyter til kommunens utvikling, og har vært en svært sentral kulturbærer i dialogen og samarbeidet med de tillitsvalgte, sier rådmann Bernhard Nilsen. 

Lyser ut ny stilling

I forbindelse med avgangen gjøres en endring i organisasjonskartet, slik at utvikling og virksomhetsstøtte tydeliggjøres som stabsfunksjon for hele kommuneorganisasjonen.

Stillingen lyses derfor ut som stabssjef, med plass i rådmannens ledergruppe og rollen som rådmannens stedfortreder.

Stabssjefen får ansvar for fagområder som HR, digitalisering, regnskap og lønn, informasjon og kommunikasjon, internkontroll og kvalitetssikring, politisk sekretariat, beredskap, dokumentsenter og vikarsentralen.

- Det en en viktig og sentralt plassert lederstilling i kommunen som vi håper at gode kandidater vil vurdere å søke på, legger rådmannen til.

Se stillingsutlysningen her.