Bakgrunnen for kontrollen er en nasjonal kampanje som setter fokus på regelverket rundt bruk av gummigranulat på kunstgressbaner. Det er forurensningsforskriftens kapittel 23A som stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat. Denne forskriften trådte i kraft sommeren 2021.

Forskriften krever blant annet en fysisk barriere rundt banen, at den ansvarlige må sørge for forsvarlig håndtering av overvann og av snø for å hindre at gummigranulat havner på avveier. Forskriften inneholder også krav om informasjon til brukere av banen slik at de bidrar til å hindre spredning av gummigranulat.

Vi drifter 18 kunstgressanlegg og flere ballbinger, men ingen er rehabilitert etter forskriften kom. Det betyr at de kun er omfattet av overgangsbestemmelser. Uenes stadion er planlagt rehabilitert i løpet av de neste 3 årene, da vil forskriftens krav gjelde fullt ut.

Disse avvikene fant Statsforvalteren:

1. Kommunen har baneanlegg som ikke oppfyller forskriftens krav til tiltak og forårsaker med det spredning av plastgranulat.

2. Brukere av idrettsbanene blir ikke tilstrekkelig informert om spredning av plastholdig løst fyllmateriale og tiltak for å redusere risikoen for dette. 

3. Kommunen sin internkontroll som gjelder idrettsbaner med plastholdig fyllmateriale, er mangelfull. 

4. Området rundt baneanlegget er forurenset av plastgranulat, og det er fare for ytterligere forurensning. 

 

Anmerkninger: 
1. Avvikshåndteringen som gjelder ytre miljø, bør forbedres. 

Plan for oppfølging

Vi jobber i disse dager med å lage en god plan for hvordan vi skal rette opp i avvikene. Denne sendes til Statsforvalteren innen 14. oktober, da kommer vi samtidig ut med informasjon på hjemmesiden vår.