Saken forklart

Planområdet ligger i midten av hidragaten og tar primært for seg bebyggelsen i Hidragaten 16 og Vollgaten 13. Planavgrensning som vist på kartutsnitt under. Mindre justeringer og avgrensninger av plangrensen kan forekomme i løpet av planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å rive Vollgaten 13, samt deler av bebyggelsen til Hidragaten 16. Bebyggelsen skal gjenoppføres og det skal legges til rette for inntil 12 leiligheter fordelt mellom byggene. Det er ønskelig at bebyggelsens første etasje kan få kombinere flere bruksformål som bla. forretning, bolig og kontorvirksomhet. Det vil også etableres parkeringskjeller i tilknytning til bebyggelsen.

Se ellers vedlagt planinitiativ for utfyllende beskrivelse av planområdet og planens hensikt.

Tiltakshaver for planarbeidet Ove Henning Skailand

Etter avklaring med ansvarlig myndighet er det vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

Kom med innspill

Eventuelle kommentarer eller opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: post@arkit.no, med kopi til post@flekkefjord.kommune.no, innen 17.04.2024
Postadresse: Holamoen 3, 4460 Moi, Norway