Fattede vedtak

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 annet ledd, godkjenner Utvalg for samfunn, forenklet endring av Reguleringsplan for Sundeodden, gnr. 203, bnr. 471 (PlanId:4207201512), med slike endringer:
• Det tilføyes nytt punktum i planbestemmelse § 3.1.2, med slik ordlyd:
- Kjøreveg f_SKV2 skal anlegges med kote-høyde +4 på senterlinjen ved avkjørselen til gnr. 203, bnr. 1770.

• Det tilføyes to nye punktum i planbestemmelse § 2.3.2, med slik ordlyd:
- Parkering i sokkel innenfor B1 tilhører boenhetene i byggeområde B2.
- Parkering i 1.etg. innenfor B1 tilhører boenhetene i byggeområde B1.

• Det fastsettes nytt punktum i planbestemmelse § 2.2.4, med slik ordlyd:
- Det skal anlegges trapp eller gangvei mellom f_SKV1 og f_BUT1.

• Reguleringsformålet for byggeområdene B1 og B2 endres til konsentrert småhusbebyggelse (SOSI-kode 1112).
• Boligtype i planbestemmelse § 2.1.1 endres fra eneboliger til rekkehus.
Planen rettes opp av plankonsulenten før vedtak om planendring kunngjøres av Flekkefjord kommune.

 

Reviderte plandokumenter er vedlagt meldingen. Det er også saksframlegget og saksprotokollen. Plandokumentene finnes også på kommunekart.com og kommunens hjemmeside.

Du kan klage

Du kan klage på vedtaket
 

Som part i saken har du rett til å klage på vedtaket. Fristen for å klage er 3 uker. Hvis du ønsker å klage, sender du en skriftlig klage på e-post til post@flekkefjord.kommune.no eller per post til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 23/03346