Følg direktesendingen

Du kan følge direktesendingen her!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakene til behandling

Trykk her for å komme til sakskartet.

 • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 10.12.20
   
 • Kommunens merknader til Norsk Vind AS sin søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Skorveheia vindkraftverk
  Norsk Vind AS søker om utsatt frist for idriftsettelse av Skorveheia vindkraftverk fra 31.12.2021 til 31.12.2022 og forskjøvet varighet fra 31.12.2046 til 31.12.2047. Rådmannens innstilling er at søknaden ikke innvilges. 
   
 • Begrunnelse av vedtak angående Områderegulering for Hummerås, gnr. 26 bnr. 1 m.fl., Hidra
  Områderegulering for Hummerås ble vedtatt av Bystyret i møte den 18.06.2020 med 21 mot 14 stemmer. Vedtaket ble fattet i strid med innsigelse fra Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen). Som tilbakemelding på kunngjøringen av vedtaket konstaterte Fylkesmannen at forutsetningen for å frafalle innsigelsen ikke ble møtt. Innsigelsen gjør seg derfor fortsatt gjeldende og bystyrets vedtak er derved ikke gyldig.
   
 • Begrunnelse av vedtak angående Detaljregulering for Saltbergneset småbåthavn, gnr. 2 bnr. 1
  Detaljregulering for Saltbergneset småbåthavn vedtatt av Bystyret i møte den 18.06.2020 med 33 mot 2 stemmer. Vedtaket ble fattet i strid med innsigelse fra Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen). Som tilbakemelding på kunngjøringen av vedtaket konstaterte Fylkesmannen at forutsetningen for å frafalle innsigelsen ikke ble møtt. Innsigelsen gjør seg derfor fortsatt gjeldende og bystyrets vedtak er derved ikke gyldig. 
   
 • Søknad om leie av kommunal grunn - Oasen skole
  Oasen skole Flekkefjord AS søker om å leie arealer på Kråketona, eid av Flekkefjord kommune, til etablering og drift av sitt private skoletilbud.
   
 • Forberedelse for salg av gymsal og kommunal tomt på Trellebakken
  Som del av finansieringsopplegget for ny idrettshallarena på Uenes (Flekkefjord Sparebank Arena), har bystyret vedtatt å selge gymsalen på Trellebakken. Saken peker på hvilke forberedelser som bør gjøres i 2021 for å kunne gjennomføre salget på en hensiktsmessig måte.
   
 • Flekkefjord kommunes eierskapsmelding
  Alle kommuner og fylkeskommuner skal ifølge kommuneloven utarbeide en eierskapsmelding. Flekkefjord kommunes gjeldende eierskapsmelding fra 2013 bør oppdateres av flere grunner.
   
 • Etablering av 0-liste Flekkefjord legesenter
  Det er behov for en ny legehjemmel da det samlet er 217 for få plasser på fastlegelistene i Flekkefjord. Erfaringer fra de tre siste ledige fastlegestillingene tilsier at det ikke er mulig å rekruttere leger til selvstendig næringsdrift. For å kunne rekruttere anbefales det at stillingen lyses ut med fast lønn. 
   
 • Høringssvar Strategi Sørlandet sykehus 2021 - 2024
  Strategi 2021-2024 Sørlandet sykehus HF ble sendt til høring 17.12.2020. Dokumentet bygger på Nasjonal helse- og sykehusplan, Helse Sør-Øst (HSØ) Utviklingsplan 2035 og SSHFs Utviklingsplan 2035, og vedtak om å videreføre en driftsmodell med tre sykehus i foretaket. 
   
 • Kontrollutvalgets forslag til håndtering av husleiekontrakter i Flekkefjord
  Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Flekkefjord gjennomført en forvaltningsrevisjon om kommunens håndtering av husleiekontrakter. Kontrollutvalger har på bakgrunn av dette kommet med nytt forslag til håndtering av husleiekontrakter i kommunen. 
   
 • Referatsaker
  Kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til "Leve hele livet" og status for alle politiske saker behandlet i bystyret i 2020.

Det skal også deles ut miljøfyrtårnsertifiseringer, klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen fra sykehus holder en orientering og kommunalsjef Svein Hansen gir oppdatert status for arbeidet med Flekkefjord Sparebank arena.