Folkehelsekoordinator og fylkesdirektør for folkehelse orienterer

Folkehelsekoordinator Ann-Kathrin Berge orienterer om «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer», samt forslag til fokusområder for folkehelsearbeidet. 

Fylkesdirektør for folkehelse Vegard Nilsen orienterer om «Forebygge mer, reparere mindre. Må vi endre på noe da?»

Ellers tas for eksempel forskriften om økonomisk godtgjørelse for folkevalgte, og rapport fra forvaltningsrevisjon om kvalitet i helse og omsorg opp.

Se hele sakskartet under.

Sakskart

Referatsaker til orientering 

2/24 Krav om lovlighetskontroll på vedtak om godkjenning av kommunestyrevalget 2023 i Flekkefjord kommune 

 

Saker til behandling 

8/24 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 15.02.24 9/24 Folkehelseoversikt og fokusområder 

10/24 Forskrift om økonomisk godtgjørelse for folkevalgte i Flekkefjord kommune. 

11/24 Forslag til endringsforskrift gebyrforskrift for plan, byggesak og oppmåling 

12/24 Interkommunalt skadefellingslag - vertskommuneavtale 

13/24 Hvem skal få leie kommunale eiendommer til jakt og fiske 

14/24 Detaljregulering for Trøngsla nord N6, gnr. 102, bnr. 161, PlanID 4207202202 

15/24 Økning frikjøp hovedverneombud 

16/24 Emisjon i Agder Næringsselskap AS 

17/24 Plan for eierskapskontroll 2024-2027 

18/24 Plan for forvaltningsrevisjonen 2024-2027 

19/24 Rapport fra forvaltningsrevisjon kvalitet i helse og omsorg