Slik er behandlingen

 • Rådmannen la fram sitt budsjettforslag 7. november
 • Saksutredningen ble sendt formannskapet dagen etter
 • Utvalgene behandler saken 14. november
 • Formannskapet starter behandlingen 16. november og avgir sin innstilling til bystyret 30 november
 • Formannskapets innstilling ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 1. desember til 14. desember
 • Bystyret behandler saken og fatter vedtak 14. desember

Hovedbudskap i rådmannens budsjettforslag

I forhold til budsjettet for 2023 foreslås det:

 • Økt bemanning i barnehagene og skolene
 • Økte bemanningsressurser til helse og velferd, med særlig vekt på Tjørsvågheimen
 • Investeringer i blant annet ny barnehage, nytt bygg for helsestasjon/frivilligsentral/rehab og mestring, nytt bygg for dagtilbud habilitering, nytt bygg for barne- og ungdomsavlastning, nytt dagsenter for demente
 • Fortsatt satsing på by- og stedsutvikling, med vekt på folkehelse, bedre tilgjengelighet og inkludering
 • Ingen økning av eiendomsskatten

 

Slik er økonomien

 • Det er et budsjettert overskudd på 3,5 millioner kroner i 2024
 • Det budsjetteres med overskudd også i årene frem mot 2027
 • Disposisjonsfondet vil bli redusert (jfr. tidligere vedtak og avsetninger)
 • Gjelden øker nominelt fra 783 millioner (2024) til 892 millioner (2027), men gjeldsgraden vil ikke øke og er innenfor måltall
 • Vi opplever presset drift og store krav til oppfølging og økonomisk styring
 • Vi har strategisk viktige investeringer for tjenesteyting og utvikling

Skisser og planer

Det er flere skisser for by- og stedsutvikling i rådmannens budsjettforslag. 

Blant dem er tomten ved Elva og nybygget der den gamle brannstasjonen står. Gangbroen fra rådhuset til Kranebrygga er også med i forslaget. Det samme er oppgraderinger på Uenes stadion og bygging av ny barnehage i nærheten av stadion, i tillegg til tursti mellom badeplassen på Grønnes og Grønnesbukta.

Området ved og rundt rådhuset med bypark og gangvei

En mulighet kan være å benytte taket på nybygget til landbruk eller urbant hagebruk. Det kan lages en gangbane fra bakkeplan og opp på taket.

I tillegg til at dette gjør det mulig for flere å benytte seg av dette arealet, vil også selve gangbanen være et attraksjonselement som gjør Hollenderbyen til et enda mer interessant sted å besøke og oppholde seg i. Kombinasjonen av det moderne og annerledes i tilknytning til rådhusbygget, og det mer tradisjonelle i form av den gamle sjøboden og et neddempet bryggeparkområde sør for denne, vil tilføre Hollenderbyen og Flekkefjord nye og verdifulle miljøkvaliteter.

 

 

 

Gangbro fra rådhuset til Kranebrygga

Gangbroen fra rådhuset til Kranebrygga er igjen inne i forslaget etter å tidligere ha blitt nedprioritert.

 

Oppdateringer på Uenes stadion og barnehageplaner

På Uenes stadion er det foreslått nye garderober, speakertårn, nytt tribuneanlegg, nytt kunstgress på treningsbanen, flomlys på hovedbanen, løpebaner med kunststoffdekke rundt hovedbanen.

Det er også foreslått rivning av gamle bygninger i nærheten av hovedbanen og rydding av terreng for å åpne muligheten for en ny sentrumsnær barnehage. 

Tursti mellom badeplassen på Grønnes og Grønnesbukta

I forslaget til kommunedelplan for sentrumsområdet er det foreslått en sammenhengende tursti mellom Snerthammerveien og Grønnes. Et annet tiltak fokuserer på den østlige delen av strekningen. Det foreslås å starte kyststien også fra den vestlige delen, og starte med å få etablert en sti langs sjøen fra stupetårnet på Grønnes og bort til gapahuken i Grønnesbukta