Vedtatt plan

Planen vedtas i samsvar med planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, med supplerende retningslinjer for å vareta hensyn til miljø-, vassdrags- og landbruksinteresser i det videre reguleringsarbeidet.

Det er Nye Veier AS som er utbygger og som har ansvaret for regulering, bygging og drift av vegen. Ansvar for utarbeiding av reguleringsplan vil derfor ligge under Nye Veier AS sammen med de berørte kommunene.

Den siste tiden har det blitt gjennomført omfattende kartlegging og feltregisteringer i området fra Røyskår i Lyngdal gjennom Kvinesdal til Flekkefjord grense. Det er alt i fra kartlegging av naturverdier til geologiske undersøkelser. Dette arbeidet vil foregå til november 2021.

Virkningen av planforslaget er at store deler av området nå er båndlagt med hensynssone. Arealet er båndlagt i påvente av videre regulering som utarbeides av Nye Veier. 

Historikk

Da arbeidet begynte ble det utredet to korridorer i Agder og tre korridorer i Rogaland, samt fire variantområder. Direkte berørte kommuner er Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal. 
 
Korridorer i Agder: 
- Korridor A1: Lyngdal vest – Tronåsen via Lølandsvatn 
- Korridor A2: Lyngdal vest – Tronåsen via Flikka 
 
Korridorer i Rogaland: 
- Korridor R1: Tronåsen – Moi – Ualand – Vikeså – Bue – Bollestad 
- Korridor R2: Tronåsen – Moi – Ualand – Sagland – Bue – Bollestad 
- Korridor R3: Tronåsen – Moi – Drangsdalen – Sagland – Bue – Bollestad  
 
Det er gjennomført konsekvensutredning med samfunnsøkonomisk analyse for alle korridorer, der prissatte og ikke-prissatte konsekvenser inngår. I tillegg er det vurdert samfunnssikkerhet og andre samfunnsmessige virkninger. Arbeidet med kommunedelplanen innebærer planlegging av et helhetlig vegnett, inkludert kryss, tilførselsveger og sideanlegg som døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplasser, driftsplasser og rasteplass. For en nærmere omtale av planforslaget og de ulike korridorene, vises det til planbeskrivelsen. 

Ønsker du å lese mer om prosjektet?

Nye Veier har egen hjemmeside og facebookside for prosjektet som oppdateres jevnlig.