Kort fortalt

Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune varsler oppstart av detaljregulering for nye bruer til erstatning for Løgane bru og Logåsen bru ved Loga i Flekkefjord. 

Formålet med planen er å erstatte dagens fylkeskommunale og kommunale bru, med nye bruer. 

Kommunen har som ansvarlig myndighet vurdert at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt. Begrunnelsen er at nye bruer skal etableres med lik plassering av dagens, og at midlertidige løsninger for trafikkavvikling kan gjennomføres på skånsom måte. 

 

Lengre fortalt

Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune varsler oppstart av detaljregulering for nye bruer til erstatning for fv. 4150 Løgane bru og Logåsen bru ved Loga i Flekkefjord, jfr. Plan og bygningsloven §12-8. 

Formålet med planen er å erstatte dagens fylkeskommunale og kommunale bru, med nye bruer. 

Kommunen har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredninger §4 fjerde ledd vurdert at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt. Begrunnelsen er at nye bruer skal etableres med lik plassering av dagens, og at midlertidige løsninger for trafikkavvikling kan gjennomføres på skånsom måte. 

Innledende arbeider 

Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune har vurdert tilstanden til Løgane og Logåsen bru, og har konkludert med at disse skal skiftes ut. I den forbindelse har vi begynt å se på hvordan trafikkavvikling kan løses mens arbeider med å rive og bygge ny bru pågår. Det er ikke konkludert med løsning for dette enda, men vi vurderer 

1) Midlertidig bru like ved eksisterende 

2) Midlertidig veg langs vestsiden av vassdraget 

 

Vi arbeider parallelt med å vurdere ulike brutyper for ny bru. Dette er ikke konkludert med enda. 

Kom med innspill

I forbindelse med oppstart ønsker vi innspill på stedlige forhold, behov o.l. for å få godt kunnskapsgrunnlag til det videre arbeidet. 

Vi ber om synspunkter, innspill eller andre relevante opplysninger innen 06/02 2024. Send det skriftlig til post@flekkefjord.kommune.no eller til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord. Merk ditt innspill med: 23/25467.