Hva er PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som opplever å ha en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PPT er hjemlet i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende. PPT gir råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold som angår barnets opplæringssituasjon.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste samarbeider med barnehager, skoler og voksenopplæringssentra for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetning og behov. Arbeidsmåter kan deles i tre hoveddeler:

Utredning

Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår i barnehagen, skolen, voksenopplæringssenter eller i lokalene til PPT.

Sakkyndig vurdering

PPT foretar en sakkyndig vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også sakkyndig tilråding i forhold til utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.

Oppfølging

PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og lærere i skolen og voksenopplæringssentra. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.

Alle ansatte i PPT har taushetsplikt.