Hvorfor behandler kommunen personopplysninger om deg?

Flekkefjord kommune behandler personopplysninger blant annet for å kunne utføre lovpålagte oppgaver og tjenester, og for å kunne saksbehandle henvendelser fra deg. Når kommunen «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi innhenter opplysninger, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem. 

Dersom kommunen ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene (f.eks. ved spørreundersøkelser).

Hvilket rettslig grunnlag har kommunen til å behandle personopplysninger om deg?

 • Personopplysningsloven og Personvernforordningen (GDPR) regulerer adgangen til å behandle personopplysninger og dine rettigheter.
 • Arkivloven inneholder regler for hvordan dokumenter skal lagres, og når de skal til arkivinstitusjon.
 • Opplæringsloven har regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen.
 • Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn skal behandles, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.
 • Helse og omsorgstjenesteloven gir innbyggerne rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unndras offentlighet.
 • Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet. Som part i en sak har du særskilte rettigheter.
 • Kommuneloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Barnevernloven
 • Sosialhelsetjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Folketrygdloven
 • NAV-loven
 • Regnskapsloven
 • E-komloven

Hvor henter kommunen opplysninger fra?

Kommunen samler inn opplysninger du oppgir ved personlig oppmøte, telefon, e-post, brev eller når du benytter ulike elektroniske søknadsskjemaer.  

Kommunen innhenter også nødvendig personopplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller registre, eksempelvis ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, NAV eller Folkeregisteret.

Informasjonskapsler

Når du besøker vår nettside www.flekkefjord.kommune.no samtykker du til at det samles inn informasjon ved hjelp av informasjonskapsler (cookies). 

Sosiale medier

Flekkefjord kommune bruker Facebook og Instagram. Når vi velger å bruke disse kanalene blir vi bundet til deres vilkår for bruk av tjenestene. 

Når du deler innlegg eller gir kommentarer på sosiale medier, lagres informasjonen på det aktuelle stedet.

Et godt råd er å sette seg inn i personvernerklæringen du godtar. Deltakelse på kommunens sider i sosiale medier er frivillig.

Hvilke personopplysninger behandler kommunen?

De vanligste personopplysningene Flekkefjord kommune behandler er:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
 • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap
 • Opplysninger om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
 • Helseopplysninger som diagnose og hvilke medisiner du bruker
 • Opplysninger knyttet til de tjenester som du som innbygger benytter, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon m.m.

Du kan lese mer om hva som regnes som personopplysninger på Datatilsynets nettsider.

Hvordan tar kommunen vare på dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil i hovedsak behandles i kommunens ulike IT-systemer. 

Det er bare ansatte med tjenstlig behov som har tilgang til IT-systemene og til bygningene der personopplysningene er lagret. Tekniske tiltak i form av viruskontroll, brannmur o.l skal hindre uvedkommende å få tilgang til din informasjon via datanettverket. Alle medarbeidere i kommunen er også underlagt taushetsplikt etter Forvaltningsloven.

Kommunen følger også Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (Normen)

Når og med hvem deler kommunen personopplysningene dine?

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne mottakere. Dette vil bli gjort når vi er forpliktet til det og mottaker kan for eksempel være NAV, sykehus og Utdanningsdirektoratet. 

Når dine personopplysninger behandles i IT-systemer som ligger hos ekstern leverandør, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift. I noen tilfeller lagres leverandørenes data i et tredjeland. I slike tilfeller ser vi som behandlingsansvarlig til at det bare brukes land som EU-kommisjonen har uttalt er sikre.

 

Hvor lenge oppbevarer kommunen personvernopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt, lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Flekkefjord kommune ved rådmannen er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Vurderinger og tilbakemeldinger på www.flekkefjord.kommune.no

På dette nettstedet gir Flekkefjord kommune innbyggere muligheten til å vurdere en rekke tjenester. Her kan du sende inn en kommentar, samt gi karakterer. Du velger selv om du vil oppgi kontaktinformasjon i form av e-post. 

Din kommentar lagres i vårt system. Vi benytter denne informasjonen til å videreutvikle vår nettside, eller svare deg på dine spørsmål der det er mulig.

Opplysninger du leverer fra deg på www.flekkefjord.kommune.no

Våre elektroniske skjema leveres av ACOS. For å kunne benytte deg av disse skjemaene er du nødt til å samtykke til egen personvernerklæring. Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin og ACOS sine servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i de fleste nettbanker.