Bystyret gav i møte 26. oktober rådmannen fullmakt til å erverve den såkalte «Fjellstuen». Eiendommen har, i tillegg til hovedbygg, anneks og badehus, ca. 120 meter strandlinje, og ble kjøpt for 9,25 mill. kroner. Kjøpet er finansiert av avsatte midler på kommunens disposisjonsfond.

Som eier kan kommunen sikre retten til å opparbeide en tursti over eiendommen. På den måten blir det mulig for allmennheten å gå langs fjorden mellom Snerthammerveien og kommunens eiendommer i Raulibukta. Stien forutsettes utformet slik at den kan benyttes både av gående, syklende, folk med barnevogn og rullestolbrukere.

I forbindelse med kommunedelplan for sentrum vil det bli foreslått en trasé for turstien også videre til Grønnes. Det kan gjøre det mulig å benytte en fjord- og sjønær sti helt fra sentrum og ut til Snerthammerveien. I tillegg til de turmulighetene dette gir, vil stien gjøre det enklere å gå og sykle mellom sentrum og de sjønære boligområdene på østsiden av byen.

Når rettighetene til å anlegge turstien har blitt formelt sikret, vil kommunen eventuelt kunne legge eiendommen ut for salg igjen. Dette vil det være opp til bystyret å ta stilling til på et senere tidspunkt.

.