Flekkefjord kommune opplever for tiden en stor økning i henvendelser knyttet til endring av bygningskode i matrikkelen – særlig endring fra fritidsbolig/bolig benyttet som fritidsbolig til bolig. Dette ses i sammenheng med økte strømpriser og bidrag fra staten gjennom strømstøtte for husholdninger.

Strømstøtte for hytta dekkes ikke – ordningen gjelder kun husholdninger. Ved tvil legger ofte nettselskapene opplysningene i matrikkelen til grunn.

For å få strømstøtte til fritidsboligen må man søke kommunen om bruksendringstillatelse fra fritidsbolig til bolig etter plan- og bygningsloven, og man må kunne dokumentere at slik tillatelse er gitt. Denne dokumentasjonen må legges frem for nettselskapet. Du må selv ta kontakt med nettselskapet for å få støtte. Kommunen vil føre eventuell bruksendringstillatelse i matrikkelen. 

For å søke om bruksendring må man normalt ha bistand av fagkyndige som kan godkjennes for ansvarsrett og som kan stå for søknad og prosjektering slik at bygningen gjennomgås for å sikre at bygget oppfyller tekniske krav. Det er egne og enklere tekniske krav til fritidsbolig enn til bolig. Ved bruksendring til bolig kommer dagens krav i gjeldende teknisk forskrift (TEK17) til anvendelse. Andre forhold som skal vurderes ved bruksendring til bolig: renovasjonsløsning, atkomst, parkering, skoleskyss, vann og avløp etc. En bruksendring kan i tillegg være avhengig av dispensasjon. Dette kommer an på gjeldende plan for arealet der bygget er oppført. Dersom fritidsboligen for eksempel ligger i et område avsatt til fritidsbebyggelse i reguleringsplan, må man søke om dispensasjon fra arealformålet. Kommunene har egne gebyrsatser for bruksendring og eventuelle dispensasjoner.

Dersom din fritidsbolig feilaktig er registret som fritidsbolig, evt. er registret som våningshus/bolig benyttet som fritidsbolig, kan det tenkes at du kan få endret matrikkelen etter matrikkellova § 25, 5. ledd. Du må da sende en e-post til post@flekkefjord.kommune.no. I e-posten må du oppgi at du ønsker endring av registrert bygningsdata, adresse, gnr./bnr. og helst nåværende bruk av bygningen. Post/arkiv vil så opprette en sak som blir vurdert av matrikkelfører. Dersom alt er kurant, vil matrikkelfører rette bygningskoden.