Målet med tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Det er mulig å søke om midler over en periode på inntil tre år. 

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 
 • Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd. 

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke.

Det kan det søkes om midler til følgende aktivitetestyper:

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • Jobbtilbud og veiledning
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort
 • Aktivitetsguide
 • Åpen møteplass
 • Utprøving av arbeidsmodeller
 • Annen lokal aktivitet
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Krav om egenfinansiering

Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. 

Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med et beløp tilsvarende 5 % i egenfinansiering

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfristen for tilskudds året 2024 er 3.november 2023. 

Søknadsskjemaet er publisert i Bufdirs søknadsportal Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

Når søknadsfristen er ute lager kommunene en prioritering av søknadene, før Bufdir fordeler midlene. Svar på søknaden foreligger vanligvis i april. 

Se link for mer informasjon og link til veileder, regelverk og søknadsskjema 

Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

Utvalg for helse, kultur og oppvekst vil foreta en politisk vurdering og prioritering av innkomne søknader etter at disse er oversendt fra Bufdir.

Søker fyller selv ut søknad i Altinn og setter seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen, men det er mulig å ta kontakt med kontaktpersonene for ordningen for spørsmål og evt. bistand til søknadsskriving.