Kort fortalt

Formålet med planen er å fornye Jerniakvartalet ved å regulere for fem nye boenheter. Intensjonen er å beholde eksisterende hovedbygg på Kirkegaten 1. Lagerbygget i Kirkegaten og bebyggelsen mot Hidragaten forutsettes revet og erstattes med bygninger som arkitektonisk tilpasses det eksisterende bygningsmiljøet. 1. etasje vil forbeholdes forretning og parkering.

Tiltakshaver for planarbeidet er Casa AS
Etter avklaring med ansvarlig myndighet er det vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. forskriften.

Kom med innspill

Eventuelle kommentarer eller opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: mj@arkit.no med kopi til Flekkefjord kommune, post@flekkefjord.kommune.no, innen 03.05.2024.