Vedtaket

Følgende vedtak ble fattet:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas Områderegulering for Linddalen næringsområde, under forutsetning av at følgende innarbeides i plandokumentene: 

 

  • Ny bestemmelse § 5.2 med slik ordlyd: 

Innenfor område angitt som hensynssone H320 – Flom og erosjonsfare, skal det i forbindelse med detaljregulering gjennomføres kartlegging og vurdering av flom- og erosjonsfare. Det skal også utredes om byggeområde BKB4 kan medføre økt flom- og erosjonsfare nedstrøms, og spesielt for bebyggelsen ved Djupvik.

 

  • Planbestemmelse § 3.2 annet ledd siste punktum tilføyes følgende ordlyd: «.. og anlegges åpent». Samt nytt strekpunkt under bestemmelsesområde # 1: «Eksiterende bekk tillates ikke lagt i rør».

 

  • Ny rekkefølgebestemmelse med slik ordlyd:

c) Før deponiområdet tas i bruk, skal eksisterende bekk legges om og ledes ut i regulert område for overvannstiltak GVT.

 

  • Ny bokstav i planbestemmelse § 1.1 (bokstav i) med slik ordlyd: 

Byggeområde BKB3 skal planeres med helling mot nordøst.

 

  • Det reguleres inn en ny hensynssoen – faresone H370-2 på 30 m fra høyspentlinja som anbefalt, samt at det fastsettes en planbestemmelse (§5.2) med slik ordlyd: 

Faresonen har forbud mot utendørs bruk av redskap med lang rekkevidde eller lignende (kran).

 

  • Bestemmelse § 1.1 f) gis ny ordlyd: 

«Bebyggelsen skal ha en dempet fargebruk, med mørke farger og matt overflate som harmonerer med omgivelsene».

 

  • Rekkefølgebestemmelse b) tilføyes nytt punktum, med slik ordlyd;

I rekkefølgekravet skal det også tas med et punkt om trafikksikkerhetsvurdering av forbindelsen mellom Djupvikvegen og bussholdeplassen på vestsiden av E39 Nulandsvika.

 

  • Planbestemmelse 3.2 - andre avsnitt, første punktum erstatter «som vist på plankartet» med slik ordlyd; «gjennomført på en slik måte at det ikke medføre uheldige partikkelutslipp i anleggsfasen.»

 

  • I planbestemmelsene under Krav om detaljregulering tilføyes følgende ordlyd:

Ved detaljregulering skal det gjøres en vurdering av behovet for massehåndteringsplan, om masseuttaket er konsesjonspliktige, samt om det er andre prosjekter i nærheten der massene kan benyttes.

 

  • Henvisningen i rekkefølgebestemmelse b kortes ned til «N100».

 

Rådmannen gis fullmakt til å rette opp plandokumentene i tråd med vedtaket før melding om planvedtak sendes ut. 

Du kan klage på vedtaket

Som part i saken har du rett til å klage på vedtaket. Fristen for å klage er innen 3 uker. Hvis du ønsker å klage, sender du en skriftlig klage på e-post til post@flekkefjord.kommune.no eller per post til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord. 

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/0289021/02890