Hva er TryggEst?

Flekkefjord kommune er fra 1. november en TryggEst-kommune. Det betyr at kommunen etablerer et tverrsektorielt team som skal bidra til å avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Eksempler på personer som kan være særlig utsatt for vold og overgrep kan være personer med demens, fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse, rusproblemer, høy alder eller sykdom. 

TryggEst-teamet i Flekkefjord kommune

TryggEst-teamet i Flekkefjord kommune består av representanter fra:

  • Tjeneste for psykisk helse og rus
  • Hjemmetjenesten
  • Habiliteringstjenesten
  • Forvaltningsenheten
  • Sykehjem

Kommunens TryggEst-team arbeider etter en modell som i Norge er forankret hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Arbeidet lokalt i Flekkefjord er politisk vedtatt og forankret i kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Når kan jeg ta kontakt med TryggEst?

Det finnes mange former for vold og overgrep. Noen er synlige, mens andre er mindre synlige, som for eksempel psykisk vold og økonomiske overgrep. Dersom du er bekymret for om noen blir utsatt for vold bør du kontakte TryggEst-teamet for å drøfte din bekymring. Du kan velge å være anonym. Ansatte i Flekkefjord kommune kan også kontakte teamet.

Hvordan kan TryggEst hjelpe?

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak.

Kontakt

Du kan kontakte TryggEst-teamet i Flekkefjord kommune på telefonnummer: 479 055 70

Telefonen er bemannet på hverdager, kl. 08:00–14:00 (Telefonen er stengt alle røde dager).

Mer informasjon om TryggEst

Du kan finne mer informasjon om TryggEst på bufdir.no.

Andre hjelpetilbud

Ved akutte voldshendelser:
kontakt politiet – tlf. 02800

Ved behov for akutt beskyttelse, samtaler, råd/veiledning:

Sørlandet Krisesenter – tlf. kvinner: 38 10 22 00, tlf. menn: 913 66 524

Ved bekymring for barn:
kontakt barneverntjenesten – tlf.38 38 20 00 (kontortid kl. 09:00–15.00). Akutte hendelser utenom kontortid tlf. 902 26 111