Hva skal planen si noe om?

Planen skal legge føringer for utviklingen av kommunens elg-, hjort- og rådyrbestand de neste 15 årene.

Det er flere faktorer å ta hensyn til i en slik plan, blant annet beiteforhold, skader på skog og mark, fare for trafikkulykker, antall dyr og deres kjønn og vekt, og  de ulike artenes samspill med hverandre. 

Det er derfor viktig med innspill fra flere før vi går i gang med arbeidet. For oss er det viktig at planen treffer "grasrota" og at for eksempel jegere kjenner seg igjen i den.

Planen vil sette mål for utviklingen, sammen med tiltak og virkemidler for å nå disse målene.

Hvem er det vi vil høre fra?

Alle kan komme med innspill til planen, men den er nok mest aktuell for jegere, jeger- og fiskeforeninger, jord- og skogbrukere, naturvernforbund, dyrevernorganisasjoner, eller personer som på ulike måter påvirkes av dyrenebestandene (for eksempel av rådyr i hager eller gravplasser).

Hvordan står det til med dyrebestandene for tiden?

  • Tettheten av hjort øker kraftig, noe som er bra for jegerne, men ikke så bra for jordbruket på grunn av mer beiteskade.
  • Hjort er en relativt ny art hos oss. Kondisjonen har vært høy, men nå har for eksempel dyrenes vekt en nedadgående tendens.
  • Hjorten fordeler seg ujevnt i terrenget, det er derfor en fordel å etablere store vald (georgrafiske områder godkjent for jakt) og skyte hjorten "der den er".
  • Tettheten av elg er lavere enn tidligere siden målsteningen har vårt å redusere den for å øke vekt og antall kalver per ku.
  • Målet om å øke vekten per elg er ikke nådd
  • Det er en pågående debatt om ønsket er få dyr med høy vekt og reduserte beiteskader og få påkjørsler, eller flere dyr med lavere vekt, men med mer beiteskader og flere påkjørsler

Her sender du dine innspill

Hvis du har innspill til planen kan du sende dem til oss på epost: post@flekkefjord.kommune.no  , eller du kan sende dem direkte til skogbrukssjefen vår: Trond.Konstali@flekkefjord.kommune.no

Skriv "Hjorteviltplan" i emnefeltet.