Hva er en trygghetsbolig?

En trygghetsbolig er en selvstendig husholdning, men med tilleggsfasiliteter som fellesarealer og en ordning med trygghetsvert. Slike boliger skal ha livsløpstandard og helst bygges nær servicetilbud som lege, apotek, dagligvare osv. De byggest oftest i privat-offentlig samarbeid. 

Vi har et mål om å bygge hundre trygghetsboliger innen 2030, og for å få til det er vi avhegige av samarbeid med private aktører. 

Vi vil derfor oppfordre utbyggere som har aktuelle prosjekter til å ta kontakt med oss innen 31.3.2023. Kontakt kommunalsjef helse og velferd Inger Marethe Egeland på epost egeing@flekkefjord.kommune.no.

Møte med oss og fagfolk

Vi vil deretter invitere til et møte hvor vi informerer om behovene og mulighetene.

Dersom det er utbyggere som har aktuelle konsepter vil vi kunne stille fagpersonell innen helse- og omsorg tilgjengelig for innspill og vurderinger knyttet til utforming og tilrettelegging av boliger, velferdsteknologiske løsninger mv.

Hvorfor og hvordan bygge trygghetsboliger?

Vi går en eldrebølge i møte, og andelen innbyggere over 67 år vil øke betydelig i Flekkefjord de neste årene.

Det fører med seg flere utfordringer, blant annet når det kommer til boliger. I helse- og omsorgsplanen har vi derfor følgende visjon:

I 2030 eier og bor de som kan i egen privat bolig. Innbyggerne tilrettelegger boligene sine dersom behov. Privat næringsliv har i samarbeid med kommunen etablert en rekke sentralt lokaliserte «trygghetsboliger» hvor beboerne har tilgang på gode fellesareal og fellestjenester, samt nærhet til butikk, apotek og kulturtilbud.

Målet vårt - formulert i planen - er å bygge inntil hundre trygghetsboliger som bidrar til at det ikke er ventelister til omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.

Blant tiltakene som skal bidra til at vi når dette målet er:

Tilby veiledning mht. bolig og boligtilpasning, samt samarbeide med private utbygger. Etablere stilling som boligveileder 0,4 årsverk innen 31.12.2025

Samskape med innbyggere og private om behov knyttet til fremtidens boliger for seniorer innen 31.12.2024

I samarbeid med private utbyggere etablere fellesfunksjoner i tilknytning til trygghetsboliger for eldre med gode fellesareal og aktiviteter

 

 I tillegg har Flekkefjord kommune behov for å etablere lokaler for dag- og aktivitetstilbud. Det ble i forbindelse med budsjett og økonomiplan 2023-2026 satt av 7 250 000 til formålet i 2024.

Felles for disse boligene og behovene er at det er en fordel om de lokaliseres sentrumsnært med nærhet til andre offentlige og private service- og tjenestetilbud som lege, apotek, matbutikker, samt kultur og kollektivtilbud.

Ønskede kvaliteter ved trygghetsboliger (eller sameieleiligheter)

• Nærhet til/samlokalisert med offentlige og private service- og tjenestetilbud som lege, apotek, matbutikker, samt kultur og kollektivtilbud

• Gode fellesområder som er universelt tilrettelagt og som inviterer til fysisk og sosial aktivitet, rekreasjon og møter mellom beboere, gjerne arealer hvor det er mulig å få til møter på tvers av alder og funksjonsnivå, eksempelvis o Kjøkkenhage

o Treningsmuligheter (spaserturer, styrketrening, boccia, treningsapparater ol)

o Felles samlingslokaler med mulighet for matlaging, kulturarrangementer ol.

• Leilighetene må være universelt utformet med mulighet for trappefri adkomst, samt være tilrettelagt for bruk av velferdsteknologiske løsninger.

• Bad bør være tidsmessig innredet og tilrettelagt for rullestolbrukere, helst med hev-senk løsninger og god plass for helsetjenesten til å kunne bistå beboer med personlig hygiene (Ergoterapeut i Flekkefjord kommune kan kontaktes for mer konkret råd og veiledning)

• Leilighet kan ha ett soverom, men det bør legges til rette for at de som bor i leilighetene kan ha overnattingsbesøk av venner og familie.

• Kjøkken bør være tidsmessig innredet og tilrettelagt for rullestolbrukere, helst med hev- senk løsninger

• Leilighet må ha plass for at beboer kan ha lett tilgang til eventuelle hjelpemidler o Utvendig bod i tilknytning til leilighet

o Forsterket takkonstruksjon slik at det er mulighet for å installere takheis mellom soverom og bad

Husbanken har en veileder som gir gode retningslinjer om utforming og krav til boliger, som det kan hentes tips

Ulike løsninger

En del innbyggere over sekstifem år vil ha økonomi og mulighet til å kjøpe leilighet med denne type kvaliteter privat, hvordan markedet for denne type leiligheter er i Flekkefjord har ikke kommunen forutsetning for å vite noe om.

Det vil være noen som ikke har mulighet eller ønsker å kjøpe bolig, men heller ønsker å leie eller kjøpe seg inn i en andelsleilighet. Ulike borettslags-/andelsleilighetsløsninger kan da være aktuelt, men form og innretning på slike løsninger vil det være opp til utbygger å definere.

Et slikt prosjekt vil kunne være aktuelt med tanke på lånefinansiering i form av «lån til boligkvalitet» gjennom Husbanken. 

Aktuelt å kjøpe fellesareal

Det kan for Flekkefjord kommune være aktuelt å kjøpe fellesareal i tilknytning til trygghetsboliger. En forutsetning for at kommunen skal kunne kjøpe fellesareal som kan disponeres fritt av beboerne/kjøperne er at fellesarealet er i tilknytning til minst 25, eller flere, boliger av typen trygghetsbolig.

Fellesarealet må i tilfelle ha følgende kvaliteter:

- Universelt tilrettelagt med trappefri adkomst, samt tilrettelagt for bruk av velferdsteknologiske løsninger

- 1-2 Handicap toalett a 10 m2

- Personalrom med toalettfasiliteter 12 m2

- Kjøkken med mulighet for å tilberede og servere enkel mat for minst 30 personer– kan ligge i allrom 60 m2

- Allrom gjerne med trappefri tilkomst til et uteområde 60m2

- 1-2 Hobbyrom/grupperom a 20 m2

Totalt kvadratmeterbehov er stipulert til 160 – 200 m2.

Øvrig samarbeid og tilrettelegging av bolig

Selv om noen velger å kjøpe leilighet eller leie leilighet i form av denne typen trygghetsboliger så vil det fremdeles være de fleste som velger å bli boende i sin bolig.

Flekkefjord kommune ønsker gjerne å bidra inn med fagkompetanse ovenfor innbyggere som ønsker å få en vurdering knyttet til hvilke «smarte grep» som kan gjøres for å tilrettelegge boligen slik at den kan være en bolig man kan bo lengst mulig i og leve selvstendige liv.

Dersom det er private firma (snekker ol) som blir kontaktet av innbyggere som ønsker å tilrettelegge boligen sin, så vil vi etter avtale kunne bidra inn med faglige vurderinger og råd som kan bidra til at løsningene som velges sikre fremkommelighet, trygghet og selvstendighet.