Kort fortalt

Forslag til Områderegulering for Sunde – Verven lå til offentlig ettersyn i tidsrommet 4. juli til 5. oktober 2023. 

Med utgangspunkt i merknadene fra Agder fylkeskommune foreslår tiltakshaver å gjøre endringer i fasader og høyder til den planlagte bebyggelsen. I vedlagte følgebrev er det gjort rede for endringene og konsekvenser de vil få for omgivelsene. Dette er illustrert ved å presentere utsnitt fra planforslaget som lå til offentlig ettersyn sammen med tilsvarende utsnitt som representerer forslag til endring.

Endringen er vurdert å være såpass avvikende i forhold til forslaget som lå til offentlig ettersyn at det er ønskelig å sende forslag om endringer ut på en høring før områdereguleringen tas opp til sluttbehandling.

Kom med innspill

Frist for å komme med eventuelle merknader til foreslåtte endringer er 19. januar 2024.

Alle merknader innkommet under offentlig ettersyn vil sammen med merknader til forslag om endringer bli vurdert når saken skal opp til sluttbehandling.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/05027