Saken kort fortalt

Det er anmodet om endring av Reguleringsplan for Jonsvoll (PlanId:4207_200209) etter forenklet prosess jf. pbl § 12-14. Planendringen er utarbeidet av egðastrek AS, på vegne av forslagsstiller Kåre Henning Åsly. Planendringen gjelder kun en mindre del av nevnte reguleringsplan. Møne- og gesimshøyde økes med henholdsvis 1,0 og 1,5 meter. Sjøareal omfattet av tiltak er redusert med 19 kvm.
Siden planendringen ligger i et område i kommunedelplanen som er avsatt til hensynssone for kulturmiljø, ble avdeling for kulturminnevern og kulturturisme i Agder fylkeskommune, tidlig koblet inn i saken.