Planen er sammen med sakens dokumenter følger som vedlegg til denne kunngjøringen.

Kort fortalt

Strandgaten 34 omfatter i dag et næringsbygg som ligger syd på eiendommen mot sjøen med tilhørende parkering mot Strandgaten i nord. Fremlagte planforslag har som siktemål å legge til rette for å etablere inntil 8 boenheter og lokaler til næringsformål innenfor eiendommen. På dagens parkeringsareal mot Strandgaten ønskes etablert et nybygg med parkering på grunnplanet og to etasjer som kan disponeres til bolig- og næringsformål. I eksisterende bygg mot syd skal grunnplanen beholdes til næringsformål. Taket planlegges hevet slik at det kan etableres tre til fire etasjer for bolig- og næringsformål. Planforslaget innebærer ikke endringer i eiendommene Strandgaten 30, 32, 36, 38 og 40 som inngår i planområdet.

Du kan klage

Bystyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Agder av en part eller annen som har rettslig klageinteresse, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12. Klagen skal være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker fra denne kunngjøringen er lagt ut.

Klagen sendes Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord eller til post@flekkefjord.kommune.no .