Voksne kan få opplæring i

 • Hele fag
 • Deler av fag
 • Grunnleggende ferdigheter

For å ha rett til grunnskoleopplæring for voksne må du

 • Være over opplæringspliktig alder
 • Ikke ha rett til videregående opplæring etter ungdomsretten
 • Ha behov for grunnskoleopplæring

For å ta full grunnskoleeksamen for voksne kreves det opplæring i

 • Norsk
 • Matematikk
 • Engelsk
 • To av de tre fagene; naturfag, samfunnsfag og RLE

Spesialundervisning

Etter opplæringsloven kan voksne ha rett til spesialundervisning. Dette gjelder for eksempel personer med:

 • Generelle lærevansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Funksjonshemninger
 • Afasi

Spesialundervisning gis til søkere som:

 • Ikke får tilfredsstillende utbytte av den vanlige grunnskoleopplæringen
 • Har særlig behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter

Her foregår undervisningen

Flekkefjord voksenopplæring, avdeling Trellebakken

Skolebakken 1, 4400 Flekkefjord

Her tar du kontakt

For søknadsskjema og mer informasjon kan du ringe 48 42 75 10, eller gå inn på voksenopplæringens nettside

E-post: kare.michael.traeland@flekkefjord.kommune.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen før oppstarten av et nytt skoleår settes fra år til år, men du kan søke hele året.

Søknadsfrist 2024: 27. april.

Annet

I forbindelse med saksbehandlingen kan det være nødvendig å innhente uttalelse fra sakkyndig instans. Søknad vil bli besvart med et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.