Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Elev i skolen

Utsatt eller framskutt skolestart

Alle barn har rett og plikt til å gå på skolen. De fleste barn begynner i første klasse det kalenderåret de fyller 6 år.

 

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
  • Elevene og skolen skal få mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med profesjonell kunst- og kultur.
  • Tiltakene gjennomføres i et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune og skolene. 
INFORMASJON OM DEN KULTURELLESKOLESEKKEN
 

Elevvurdering

  • Å gi informasjon til eleven, lærere og foreldre underveis i opplæringen, som utgangspunkt for videre læring (underveisvurdering).
  • Å beskrive elevenes oppnådde kompetanse ved slutten av et opplæringsløp, gjennom standpunktvurdering og eksamen (sluttvurdering).

Vurdering av hvilken kompetanse eleven har utviklet bør være et viktig grunnlag for samarbeidet mellom skole og hjem. 
Elever og foresatte skal gjøres kjent med målene for opplæringen, og med hva som tillegges vekt i vurderingen.

Klage på karakterer

  • Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.
  • Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven fram til han eller hun fyller 18 år.
  • Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

Det er ikke klagerett på underveisvurdering.

Skole-hjem samarbeid

Ifølge opplæringsloven § 13-3d har skolen plikt til å sørge for samarbeid med foreldrene til elevene. 

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljøer og gi best mulig læringsutbytte for eleven.

Ordensreglement for grunnskolene

Hver skole har eget ordensreglementet som inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for fremgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

 

Ulykkesforsikring for elevene

Kommunen har tegnet ulykkesforsikring for skoleelever, barnehagebarn, fosterbarn og barn i besøkshjem.

Kvalitet i skolen

En tydelig visjon og klare målsetninger er viktig for å skape den gode læringsarenaen som kommunen ønsker at skolen skal være. På skolenes egne sider finner du mer om den strategiske forankringen i visjoner og verdier for skolene våre.

For at skolene skal kunne sørge for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte er det viktig med gode føringer. Et viktig tiltak for dette er ordensreglementet, som gir klare regler for orden og oppførsel ved skolene. Reglementet blir gitt med hjemmel i § 2-9 i Lov av 17.juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen, og finnes på skolenes egne sider. 

1 | 2