Soneparkering

I Flekkefjord sentrum er det soneparkering, hvis det ikke er annen skilting. For å parkere på soneparkeringsplasser trenger du sonekort, også kjent som P-kort. Sonekort kan du kjøpe hvis du bor eller jobber i sonen. 

Sonekort kjøper du her.

De lilla feltene på dette kartet viser byens soneparkeringsplasser (OBS! Oppmerking på stedet gjelder alltid, feltene på kartet er ikke helt nøyaktige). Du kan også se vedtatt sonekart.

MC-parkering

Det er egne parkeringsplasser for motorsykler og mopeder som er gratis å stå på. Slike plasser finner du foreløpig ved Flekkefjord sparebank og Flekkefjord kirke.

Motorsykler og mopeder kan også stå på vanlige parkeringsplasser, men må da betale. Det er imidlertid lov å stå med opptil fire sykler/mopeder innenfor en plass hvor bare én betaler.

Parkering for elbiler

Flekkefjord bystyre har vedtatt at elbiler skal betale full pris på offentlige avgiftsplasser fra og med 1.1.21, det gjelder også soneplasser. Betaling for lading kommer i tillegg. 

Ladeplasser

Vi gjør oppmerksomme på at ladeplasser er tiltenkt ladende biler, ikke generell parkering. Hvis du ikke har behov for lading, bør du parkere på ordinær p-plass. Skiltet tidsbegrensning gjelder også på ladeplasser. 

Parkering med tilhenger

Vi har doble parkeringsplasser som kan brukes av biler med påkoblet tilhenger, de ligger på Verven (mellom Amfi/Sundeparken). Er tilhengeren festet til bilen betaler du kun for én parkeringsplass. Tilhenger regnes imidlertid som motorisert kjøretøy i parkeringssammenheng, og er den frakoblet bilen må du betale for begge.

Parkeringsbot - satser og klage

Skal du klage på parkeringsbot? 

Flekkefjord kommune arbeider for god framkommelighet og sikre forhold for trafikantene. Derfor hender det at vi må ilegge gebyr eller kontrollsanksjon. Du kan klage, men følgende “unnskyldninger” vil allikevel normalt ikke føre frem:

 • Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser.
 • Jeg hadde gått for å veksle.
 • Jeg hadde glemt å legge fram parkeringsbilletten/parkeringskortet.
 • Billetten/ tillatelsen har blåst ned.
 • Jeg var bare borte i 2 minutter.
 • Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil.
 • Jeg trodde jeg kunne parkere på parkometerplass i boligsonen uten å betale når jeg har boligsonekort.
 • Legebesøket, tannlegen, møtet el. lign. tok lenger tid enn jeg trodde.
 • Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale.

Her kan du klage:

Slik fungerer klagesystemet

Nederst på boten står det en QR kode, samt lenken https://flekkefjord.parkerings.info som fører til skjema for klager. Ved å skanne QR koden vil du komme automatisk inn i klageskjema, dette gjør du ved å åpne kamera app'en på telefonen din og holde den over QR koden og trykke på lenken som kommer opp. Dersom du trykker på lenken må du bruke bilens registreringsnummer og saksnummer fra ileggelsen (boten). 

Hvem kan klage

Som eier eller fører har du rett til å klage på gebyr, tilleggsgebyr, kontrollsanksjon eller borttauing, dersom du mener ileggelsen ikke er riktig. I tillegg kan du søke om ettergivelse av “særlige grunner” som det heter i reglene. Vær likevel oppmerksom på at betalingsfristen på ilagt gebyr må overholdes, selv om du klager.

Førers plikter

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene, parkeringsforskriften og skiltforskriften). Føreren har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilter som er satt opp.

Klagefrist

Du må klage innen tre uker etter at du fikk ileggelsen. Etter klagefristen kan klagen bare behandles hvis du ikke kan bebreides for forsinkelsen, eller hvis det av helt spesielle grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. jfr Forvaltningslovens kapittel VI.

Satser på bøter

På folkemunne sier vi gjerne parkeringsbot, men riktig definisjon er egentlig kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr. 

Kontrollsanksjon

 • Lav sats: 330 kroner (hvis du bryter vilkår, som for eksempel krav til dokumentasjon, på steder med gratis parkering)
 • Normal sats: 660 kroner (hvis du ikke har betalt, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking)
 • Høy sats: 990 kroner (hvis du parkerer uten tillatelse på plass for forflytningshemmede)

Parkeringsgebyr

 • 900 kroner (ved feilparkeringer slik som å parkere på fortau, gangveg, sykkelveg, stans forbudt, inn- og utkjøring og andre parkeringer i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.)

Relevante lovverk

Satsene på parkeringsbøter er fastsatt av Parkeringsforskriften og Forskrift om offentlig parkeringsgebyr. 

Urskive

Noen parkeringsskilt er utstyrt med et bilde av en urskive og en tidsanvisning. For å parkere her må du markere på en urskive, eller skrive tidspunktet på en lapp og legge i frontruta, når du parkerte. I eksempelet som er vist på bildet kan du stå parkert i én time. 

De blå feltene på dette kartet viser hvilke parkeringsplasser man må bruke urskive.

Du kan kjøpe urskive i resepsjonen på rådhuset.

Informasjon for ordinære betalingsplasser

Disse vilkårene står skrevet på parkeringsautomatene i kommunen: 

Førers plikter

1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).  
2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd), se vilkår ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd). Det samme gjelder dersom det er stilt krav om billett fra automat som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper (§ 24, 3.ledd).
3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.
Kravet om betaling av parkeringsavgift gjelder også for forflytningshemmede på dette området.
P-tillatelse for forflytningshemmede må plasseres som nevnt i pkt. 2.
4. På områder med tidsbegrenset p-tid og krav om bruk av parkeringsskive skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert, eller på tidspunktet når reguleringstiden igjen starter dersom motorvognen parkeres utenfor regulert tid (§ 24, 2.ledd).

Sanksjoner ved brudd på førers plikter

Ved parkering i strid med forskriftens bestemmelser eller skiltede vilkår kan du bli ilagt en kontrollsanksjon. Satsene for kontrollsanksjoner er bestemt av staten, og står i parkeringsforskriften   § 36. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Spørsmål om kontrollsanksjoner og fjerning av motorvogn kan rettes til virksomheten.

Klage 

Utstedt kontrollsanksjon eller påførte kostnader ved fjerning kan påklages til virksomheten innen 3 uker fra ilagt dato (§ 44). Mer informasjon og klageskjema finnes lengre opp på denne siden.

Lovverk

Parkeringsforskriften av 18.03.16 nr. 260.
 

Parkeringshus

I Flekkefjord sentrum kan du parkere bilen tørt, varmt og sentralt i parkeringshuset under Vollen. Parkeringshuset eies og driftes av Flekkefjord Parkeringsselskap som er et privat selskap, besøk derfor deres sider for vilkår og pris.