Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehagehverdagen

Tilsyn av barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager. Dette følger av bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern.

Kommunen fører tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet og skal se til at barnehagene følger opp Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Tilsyn kan utføres med skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og tilsynsbesøk i barnehagen.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge av barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

Mobbing i barnehagen

Barnehagens oppgave er å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Barnehagen skal gi en etisk oppdragelse i samarbeid med foreldrene. Et barn som blir plaget av andre barn eller av lite omtenksomme voksne, får redusert livskvalitet og kan utvikle negative mønster for samspill. I den norske barnehagetradisjonen er store deler av dagen viet fri lek og uformelt samvær. Barns vennskap og lek gir både glede og nyttige erfaringer. I leken foregår viktige læreprosesser, og leken fremmer utviklingen på sentrale sosiale områder. Vennskap er viktig for både barn og voksne. Mobbing i barnehagen 5 ”Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar”.

Det er ikke gitt at alle barn automatisk inkluderes i leken og får venner i barnehagen. Også i barnehagen kan det oppstå fenomener som sosiale hierarkier og streving etter å bli akseptert, erting, avvisning av enkeltbarn og konfliktløsning der den sterkestes rett hersker. Det finnes ikke noen garanti for at positive relasjoner utvikles "bare barn er sammen". Preges det sosiale miljøet for mye av tilfeldigheter, kan relasjoner og vennskap fort bli personavhengig og gjøres til et spørsmål om "kjemi" fremfor pedagogikk. Faren er da stor for at mobbing får utvikle seg.

Nært samarbeid mellom personale og foreldre og systematisk observasjon og refleksjon over kvaliteten på det uformelle samspillet kan sikre at mobbing verken får oppstå eller utvikle seg.

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig for de ansatte i barnehagene å vite hvordan de skal forholde seg til foreldre som ikke bor sammen. Aktuelle foreldre må fyller ut skjemaet ”Foreldre som ikke bor sammen”. Det vil gi barnehagen en oversikt over hvilke avtaler foreldrene har.

Barnehagen skal gi barn under skolealder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Det er foreldrene som har ansvar for barna oppdragelse.  Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer.

Om barnehagetilbudet - kvalitet og innhold

Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i førskolealder. Den skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og bidrar til å gi barn grunnleggende ferdigheter til skolestart.

Det skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, samt sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Alle barnehager skal følge barnehageloven og den nasjonale rammeplanen for kvalitet og innhold.

Det stilles krav til pedagogisk kompetanse.

Det foretas tilsyn av barnehagene for å sikre kvalitet og innhold.

Med utgangspunkt i rammeplanen lager barnehagen en årsplan. I årsplanen kan du lese om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek og læring i samarbeid med barnas hjem.

Godkjenning av barnehager

Det er kommunen som sitter med hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud. Godkjenningsordningen skal sikre at det etableres gode barnehager jf. Barnehageloven § 10

Barnehager skal godkjennes av kommuner før virksomheten kan igangsettes. Kommunen skal allerede i etableringsfasen se til at barnehagelovens krav blir fulgt og at det legges opp til en forsvarlig virksomhet.

Jf. barnehageloven §6 er virksomheten pliktet til å søke om godkjenning når:

  • Virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer
  • Antall barn som som er til stede er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, evt. 5 eller flere når barna er under tre år
  • Virksomheten utføres mot godtgjøring

Dersom du vurderer å søke om godkjenning enten ved etablering av ny barnehage, eller ved endring av eksisterende barnehage, ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver i kommunen for å avtale møte. Formålet med møtet vil være at søker informerer barnehagemyndigheten om sine planer, og at barnehagemyndigheten veileder søker om lovkrav jf. barnehageloven, viser til kommunens søknadsskjema for godkjenning, og kommunens oversiktskart for saksgang. Veiledningen tar utgangspunkt i regelverket for godkjenning av barnehager på nettsiden til Udir.

Navn på aktuelle kontaktpersoner i kommunen i forhold til andre lover barnehageeier må forholde seg til, vil bli tatt opp. Eks.via Plan- og bygningsloven og Miljørettet helsevern. 

Barnehagemyndigheten gjør seg kjent med andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår før det fattes vedtak om godkjenning etter barnehageloven. Andre myndigheters uttalelser og eventuelle vilkår blir vurdert og kommentert i godkjenningsvedtaket barnehagemyndigheten fatter jf. barnehageloven §§ 8,10, 1, 1a, 2 og 19.

Barnehageeier fyller ut søknadsskjema om godkjenning og sender det til Flekkefjord kommune.

Kommunen behandler søknaden og fatter et enkeltvedtak. Saksbehandlingen følger forvaltningeloven og enkeltvedtaket skal være så konkret som mulig.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunens vedtak om godkjenning. Det bli opplyst i enkeltvedtaket om søkers klagerett og retten til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §27 tredje ledd.

Ikke-kommunale barnehage som søker om godkjenning jf. barnehageloven § 10, må også søke om tilskudd jf. barnehageloven §14. Kommunen avgjør søknader om tilskudd etter skjønn i sammenheng med barnehagelovens §8 annet ledd som forplikter kommunen å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold og behov.

Husbanken gir lån til bygging, tilbygg og utbedring av barnehager.