Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehagehverdagen

Planleggingsdager i barnehagen

Planleggingsdager i kommunale barnehage:

  • 14. august 2019
  • 18. oktober 2019
  • 2. januar 2020
  • 14. april 2020
  • 22. mai 2020

For private barnehager – se barnehagens hjemmeside.

Tilsyn av barnehager

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kommunale og private barnehager. Dette følger av bestemmelsene i barnehageloven og i forskrift om miljørettet helsevern.

Kommunen fører tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet og skal se til at barnehagene følger opp Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Tilsyn kan utføres med skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og tilsynsbesøk i barnehagen.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan kommunen gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan kommunen stenge av barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan kommunen vedta at barnehagen stenges permanent.

Mobbing i barnehagen

Barnehagens oppgave er å gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. Barnehagen skal gi en etisk oppdragelse i samarbeid med foreldrene. Et barn som blir plaget av andre barn eller av lite omtenksomme voksne, får redusert livskvalitet og kan utvikle negative mønster for samspill. I den norske barnehagetradisjonen er store deler av dagen viet fri lek og uformelt samvær. Barns vennskap og lek gir både glede og nyttige erfaringer. I leken foregår viktige læreprosesser, og leken fremmer utviklingen på sentrale sosiale områder. Vennskap er viktig for både barn og voksne. Mobbing i barnehagen 5 ”Barnehagen har en viktig oppgave i å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar”.

Det er ikke gitt at alle barn automatisk inkluderes i leken og får venner i barnehagen. Også i barnehagen kan det oppstå fenomener som sosiale hierarkier og streving etter å bli akseptert, erting, avvisning av enkeltbarn og konfliktløsning der den sterkestes rett hersker. Det finnes ikke noen garanti for at positive relasjoner utvikles "bare barn er sammen". Preges det sosiale miljøet for mye av tilfeldigheter, kan relasjoner og vennskap fort bli personavhengig og gjøres til et spørsmål om "kjemi" fremfor pedagogikk. Faren er da stor for at mobbing får utvikle seg.

Nært samarbeid mellom personale og foreldre og systematisk observasjon og refleksjon over kvaliteten på det uformelle samspillet kan sikre at mobbing verken får oppstå eller utvikle seg.

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig for de ansatte i barnehagene å vite hvordan de skal forholde seg til foreldre som ikke bor sammen. Aktuelle foreldre må fyller ut skjemaet ”Foreldre som ikke bor sammen”. Det vil gi barnehagen en oversikt over hvilke avtaler foreldrene har.

Barnehagen skal gi barn under skolealder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Det er foreldrene som har ansvar for barna oppdragelse.  Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer.

Om barnehagetilbudet - kvalitet og innhold

Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i førskolealder. Den skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og bidrar til å gi barn grunnleggende ferdigheter til skolestart.

Det skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, samt sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Alle barnehager skal følge barnehageloven og den nasjonale rammeplanen for kvalitet og innhold.

Det stilles krav til pedagogisk kompetanse.

Det foretas tilsyn av barnehagene for å sikre kvalitet og innhold.

Med utgangspunkt i rammeplanen lager barnehagen en årsplan. I årsplanen kan du lese om hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek og læring i samarbeid med barnas hjem.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

1 | 2