Skjenkebevilling

Hvis du skal starte et sted som skal servere alkoholholdig drikke må du både søke om serveringsbevilling og skjenkebevilling. Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet. 

Hvordan få skjenkebevilling

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling 
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven 
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling 
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år 

Hvordan søke?

For å søke om sjenkebevilling må du fylle ut elektronisk søknadsskjema:

Søk om sjenkebevilling

Vedlegg som må følge søknaden:  

 • Firmaattest 
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet 
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt 
 • Grunneiers tillatelse til uteservering 
 • Tegning av lokalet inne og ute 
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent 
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper 
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis 

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan. Du finner full oversikt over vedlegg i søknadsskjemaet. 

Kriterier

Før en bevilling gis, innhenter vi uttalelse fra: 

 • Skatte og avgiftsmyndighetene - det må ikke foreligge vesentlige merknader 
 • Politi - i forhold til vandel 
 • Flekkefjord brann og redning - i forhold til brannbestemmelser 

Hvor land tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. 

Skjenkebevilling for et enkelt arrangement/selskap

Når trenger du å søke? 

Du må søke om skjenkebevilling hvis: 

Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling 

Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling - en enkelt bestemt anledning 

Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - en enkelt bestemt anledning 

Hvilke krav må du oppfylle? 

Bevillingssøker må være fylt 20 år 

Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år 

Hvordan søke? 

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling. Salgsbevillingen gjelder for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyest 4,7 % alkohol. 

Hvordan søke?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder. 

Husk vedlegg: 

 • Firmaattest for alle selskap som er involvert i driften 
 • Plantegning over utsalgsstedets areal 
 • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet 
 • Kopi av avlagt kunnskapsprøve 

Når søknaden er mottatt, henter vi inn opplysninger fra politi, brann og skatte- og avgiftsmyndighetene. Du får skriftlig tilbakemelding på vedtaket. 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. 

Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet. 

Hvordan søker du?

Søknad serveringsbevilling 

Vedlegg til søknad: 

•Bekreftelse på bestått etablererprøve 
•Firmaattest 
•Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute 
•Leiekontrakt 
•Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet 
•Kopi av melding til Mattilsynet

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søkanden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. 

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Kunnskapsprøven er obligatorisk for styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om alminnelig salgs- eller skjenkebevilling for alkohol. Det er 2 kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år. 

Du må kunnskap om alkoholloven, forskrift til alkoholloven og kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Prøven kan tas flere ganger dersom den ikke bestås.

Personer som har tilknytning til en virksomhet med statligskjenkebevilling (tog, fly, forsvarets befalsmesser o.l), kontakter fylkesmannen. 

Hvordan ta prøven

Kontakt næringssjefen for å avtale tid. Ta gjerne kontakt med resepsjonen på rådhuset dersom du trenger læremateriell til prøven. Dersom du ønsker å forberede deg digitalt eller skaffe lærematriell til odel og eie kan du lese mer her.

Når du møter opp til prøve må du vise legitimasjon og du vil få tildelt et rom. Prøven gjennomføres på en iPad. Du har ikke lov til å ha med deg hjelpemidler, heller ikke ordbok. Prøven gjennomføres kun på norsk. For kunnskapsprøven vil du ikke få utlevert lovtekster. Du må derfor ha ekstra god kjennskap til regelverket. Du må betale per forsøk. Hvis du ikke består må du vente minst en dag før du kan prøve på nytt.

Kriterier

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Du får 60 minutter til å besvare prøven.

Pris

Gebyr for å avlegge prøven, er kr. 400,-. Det må betales gebyr for hver oppmelding. Når du har bestått kunnskapsprøven, utsteder kommunen bevis.

Klage

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen.

Etablererprøven

Etablererprøven skal sikre at ansvarlige for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper og kvalifikasjoner for driften. Kommunen er ansvarlig for å avholde og rette etablererprøven. Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år. Vi oppfordrer også stedfortreder å ta prøven. For å få serveringsbevilling, må styrer ha bestått etablererprøven og ha god vandel. 

Hvordan ta prøven

For å avtale tid til å ta prøven, kontakt næringssjefen.
Ta gjerne kontakt med resepsjonen på rådhuset dersom du trenger læremateriell til prøven.

Dersom du ønsker å forberede deg digitalt eller skaffe lærematriell til odel og eie kan du lese mer her.

Når du møter opp til prøve må du vise legitimasjon og du vil få tildelt et rom. Prøven gjennomføres på en iPad. Du har ikke lov til å ha med deg hjelpemidler, heller ikke ordbok. Prøven gjennomføres kun på norsk. For etablererprøven vil du få utlevert lovtekster. Det er ikke tid til å sette seg inn i disse under prøven, så møt forberedt. Du må betale per forsøk.

Kriterier

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du får 90 minutter til å besvare prøven. For bestå, må du ha 40 av 50 riktige svar. 

Kravet ansees også som oppfylt for den som har bestått eksamen i en konkret utdanning som er godkjent av Nærings- og handelsdepartementet som kompetansegivende.

Pris

Det koster kr. 400,-  å avlegge en prøve.
Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Klage

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen.

Annen informasjon

Kunnskapsprøve etter alkoholloven må også avlegges dersom det skal søkes alkoholbevilling, les mer her.

Omsetningsoppgave for alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikk. 

Gebyrets størrelse avhenger av alkoholsalg foregående år, og forventet alkoholsalg inneværende år. Opplysninger om dette sender bevillingshaverne til oss i omsetningsoppgaven. 

Frist

Frist for å levere omsetningsoppgaven er 1. mars hvert år.

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fristen, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fristen får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum èn uke. 

Hvordan levere omsetningsoppgaven?

Lever inn omsetningsoppgaven her

Bevillingshavere med flere bevillinger må sende inn et skjema for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Skjemaet fylles ut av styreleder eller daglig leder i selskapet. Personer med fullmakt kan også sende inn skjemaet.