Formål med fondet

  • Fondet skal primært nyttes til formål og tiltak som fremkommer av handlingsplan for næring og/eller som er knyttet opp mot vedtatte mål og satsinger i kommuneplanens samfunnsdel - næring.
  • Flekkefjord kommunes næringsfond ønsker å prioritere innovative og nyskapende etableringer.
  • Søknadene vurderes ut fra en helhetsvurdering av søknadens innovasjongrad, produktets eller tjenestens markedspotensial, og synergier for lokalsamfunnet.
  • Fondet kan benyttes til prosjekter igangsatt av kommunen så lenge prinsippene i retningslinjene er hensyntatt.
  • Fondet skal, når relevant, prioritere søknader som kan dokumentere et bevisst samfunnsansvar (miljø, bærekraft, lærlinger, likestilling og inkludering).

Krav til søkerne

  • Det er et krav at virksomheter som søker tilskudd skal være registrert, eller være under registrering, og ha sin hovedvirksomhet i Flekkefjord kommune.
  • Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet.

I søknadsprosessen kan vi be søkerne

  • Presentere skatteattest for firmaet og /eller eierne.
  • Presentere etableringen eller prosjektet personlig.
  • Vi gjør oppmerksom på at offentlighetsloven krever at søknader offentliggjøres. Vi ber om forsiktighet med bedriftshemmeligheter.

Er du i tvil? Ta kontakt med næringssjefen!

Søknadsfrist

To søknadsfrister per år, en gang på høsten og en på våren. Datoene annonseres når det nærmer seg. 

Søknadene behandles i formannskapet og bystyret.