Endring av reguleringsplaner

Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.

Grensegangen mellom disse er et skjønnsspørsmål som vurderes og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

En mindre reguleringsendring behandles normalt samtidig med en søknad om grensejustering eller deling av grunneiendom. (link kommer)

Søknaden må inneholde 

  • brev med beskrivelse av og begrunnelse for ønsket endring.
  • kart i målestokk 1:1000, eventuelt 1:500 med rutenett.
  • gjenpart av nabovarsel eller kopi av brev til berørte parter.
  • eventuell vurdering av nabomerknader.

Naboliste og kart kan du bestille via Ambita infoland.

Kartet kan også skrives ut fra kommunens kartside.

Endring av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel revideres ca hvert 4. år i forbindelse med rullering av kommuneplanen.