FS=Forslagsstiller
AK=Flekkefjord kommune/administrasjonen
BYR=bygningsrådet
KST=kommunestyret

Oversikt over prosessen mot vedtak om reguleringsplan

Prosess

Ansvar

Maler, veiledninger, krav, kommentar

Planinitiativ

Innhente informasjon

FS

Innsending av planinitiativ

FS

Skjema for innsending av planinitiativ (link kommer)
 

Planinitiativ sendes med e-post til post@flekkefjord.kommune.no, eller med vanlig post til Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord.

Gjennomgang av planinitiativet

AK

Saken fordeles til saksbehandler.
Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Oppstartsmøte med forslagsstiller og eventuelt tiltakshaver

AK

Saksbehandler innkaller til og skriver referat fra møtet.

Varsling

Varsling

FS

Varslingsliste
Varslet bør utformes i dialog med kommunen. Dersom PBL § 4.1 utløses er det krav om at forslag til planprogram legges ut på høring senest samtidig som det varsles oppstart. 

Gjennomgå innkomne forhåndsuttalelser

FS

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget.

Dialog om utforming av planforslag

Utkast til planforslag utarbeides i dialog med kommunen.

Analyser, rapporter, utredninger, registreringer, mv.

FS/AK

Nødvendige analyser, rapporter, arkeologiske registreringer, biomangfold-registreringer, mv. bør av hensyn til framdrift og forutsigbarhet, utarbeides så tidlig som mulig.

Planforslag

Utarbeide planforslag

 

  • Minstekrav til framstilling og innhold for komplett planforslag. (link kommer)
  • Krav til plankart og digitale plandata (link kommer)
  • Krav til 3D - modell (link kommer)
  • Reguleringsbestemmelser (link kommer)
  • ROS-analyse (link kommer)
  • Mal for planbeskrivelse (link kommer)
  • Veileder for utarbeidelse av VA rammeplan (link kommer)

Digital arealplan (SOSI), digital veiplan (SOSI), 3D-modell (IFC) og øvrig materiale sendes med e-post til post@flekkefjord.kommune.no.
 

Eventuelle papirdokumenter sendes til:
Flekkefjord kommune, Kirkegaten 50, 4400 Flekkefjord

Gjennomgang av planforslaget

AK

Intern gjennomgang av det innsendte materialet.

Tilbakemelding til forslagsstiller

AK

Mottattbrev med utfylt sjekkliste og samt foreløpig beregning av gebyr.

Eventuell komplettering

FS

Ved behov for komplettering, skal normalt hele planforslaget i sin helhet sendes inn på nytt.

Innbetaling gebyr

FS

Priser for tekniske tjenester  

1.gangsbehandling / offentlig ettersyn

Delegert / i utvalg for plan- og byggesaker

AK/UPB

Planforslag behandles normalt av utvalget for samfunn

Kunngjøring /
offentlig ettersyn

AK

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens hjemmesider.

Kopi av merknader

AK

Oversendes forslagsstiller

Eventuell kommentar til merknadene

FS

Resyme av + kommentar til den enkelte uttalelse, skal følge som del av planforslaget. Eventuelle imøtekommelser av merknader skal også fremgå av planbeskrivelsen, plankartet og bestemmelsene og oversendes samlet dersom ikke annet er avtalt. 

Eventuell ytterligere dokumentasjon

FS

Dersom det ved høring framkommer behov for ytterligere dokumentasjon, er dette normalt forslagsstillers ansvar

Eventuelle endringer

AK/(FS)

Ved større endringer kan nytt offentlig ettersyn være nødvendig.
Dialog med forslagsstiller.

2.gangsbehandling

Sak ferdigstilles for politisk behandling

AK

 

Utvalg for samfunns behandling

UPB

Rådmannen anbefaler utvalget å innby bystyret til å fatte vedtak

Bystyrets behandling

KST

Vedtak
(alternativt retur til utvalget / administrasjon)

Kunngjøring av vedtak

AK

Brev til grunneiere/naboer og til høringsinstanser, annonse i avis og plankunngjøring på kommunens hjemmesider.

Eventuell klagebehandling 

Eventuelt tilsvar til klage FS  
Klagebehandling

AK

 
Behandling av klage

UPB

Utvalg for samfunns utfall av saken avgjør om saken skal oversendes Fylkesmannen til endelig avgjørelse